W siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podpisano 27 września 2007 r. umowę pożyczki inwestycyjnej w wysokości do 416,8 mln zł (110 mln euro) na realizację „Gdańskiego Projektu Wodno-Ściekowego” – największego projektu w województwie pomorskim finansowanego ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej. Pożyczka przyznana na realizację gdańskiego projektu jest największą w historii Narodowego Funduszu pożyczką inwestycyjną dla przedsięwzięcia współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Rekordowa wysokość zatwierdzonej przez Radę Nadzorczą NFOSiGW pożyczki inwestycyjnej umożliwi beneficjentowi – Gdańskiej Infrastrukturze Wodociągowo-Kanalizacyjnej Sp. z o.o. – zachowanie płynności finansowej i sprawną realizację inwestycji. Pierwotnie planowane koszty całkowite przedsięwzięcia wzrosły z 127,3 mln euro do 216,5 mln euro, głównie na skutek gwałtownego wzrostu cen na rynku robót i materiałów budowlanych. Udzielenie pożyczki inwestycyjnej przez Narodowy Fundusz oznacza ponad 50-procentowy udział Narodowego Funduszu w kosztach całkowitych przedsięwzięcia. Przyznane w grudniu 2005 roku dla gdańskiego projektu środki z Funduszu Spójności Unii Europejskiej w wysokości ponad 91 mln euro pokryją 75% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, które wynoszą ponad 121,4 mln euro.

Gdański projekt wodno-ściekowy obejmuje modernizację i rozwój infrastruktury wodno-ściekowej na lata 2005-2010 realizowaną przez Gdańską Infrastrukturę Wodociągowo-Kanalizacyjną Sp. z o.o. Generalnym celem Gdańskiego projektu wodno – ściekowego jest poprawa i ochrona stanu środowiska naturalnego, czystości wód i gleby, ochrony zdrowia ludzkiego oraz dostosowanie gospodarki wodno – ściekowej miasta Gdańska do wymagań środowiskowych Polski i Unii Europejskiej. Realizacja celu nadrzędnego odbywać się będzie poprzez doprowadzenie infrastruktury miejskiej mającej istotny wpływ na stan środowiska do poziomu dobrze zorganizowanych miast Unii Europejskiej. Cztery wielkie cele Gdańskiego projektu wodno-ściekowego to:  • rozbudowanie oczyszczalni Wschód,

  • zamknięcie oczyszczalni Zaspa,

  • poprawa gospodarki wodnej (budowa nowych wodociągów i stacji uzdatniania wody),

  • budowa kanalizacji w dzielnicach do tej pory jej pozbawionych (m.in. Gdańsk Olszynka)
Po zrealizowaniu zadań związanych z likwidacją oczyszczalni Zaspa (co nastąpi w 2008 roku) i modernizacją oczyszczalni Wschód nastąpi zmniejszenie ładunku odprowadzanych zanieczyszczeń (w tym biogenów), co w perspektywie przyczyni się do poprawy stanu ekologicznego wód Zatoki Gdańskiej, co jest ważnym czynnikiem ochrony obszarów Ujścia Wisły i Zatoki Puckiej.

źródło: NFOŚiGWFot. Archiwum NFOSiG – Podpisy pod umową pożyczki złożyli: Kazimierz Kujda, prezes Zarządu NFOSiGW (z prawej), Barbara Wiśniewska Główna Księgowa NFOŚiGW i Jacek Skarbek, prezes Zarządu Gdańskiej Infrastruktury Wodociągowo-Kanalizacyjnej Sp. z o.o.


UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj