Grudziądz pozyskał dofinansowanie unijne na realizację projektu „Renowację Parku Miejskiego w Grudziądzu dla terenu pomiędzy ulicami Hallera, Cegielnianą i Aleją Wigury”.

– Dzięki wsparciu unijnemu zamierzamy w Parku Miejskim przeprowadzić prace, które przywrócą temu miejscu walory historyczne i botaniczne zgodnie z tendencjami planistycznymi sztuki ogrodowej z okresu początku XX w. oraz uzupełnimy infrastrukturę sportowo-rekreacyjną – mówi prezydent Robert Malinowski.

Renowacja Parku Miejskiego ma na celu zwiększenie jego atrakcyjności rekreacyjnej i turystycznej, a nade wszystko przywrócenie dawnej świetności i podniesienie jego walorów przyrodniczych i krajobrazowych. W ramach planowanej inwestycji założono uzupełnienie funkcji rekreacyjnej Parku poprzez wykonanie nowych estetycznych i funkcjonalnych obiektów i urządzeń takich jak: plac zabaw dla dzieci, plac zabaw i gier terenowych wraz z zapleczem socjalnym, a także parkingu, oświetlenia i monitoringu. Zaplanowano również zmianę nawierzchni alejek parkowych, ujednolicenie latarni, naprawę lub przebudowę murków, nowe nasadzenia drzew i roślin, renowację trawników oraz odtworzenie ogrodu róż – dawnego Rosarium. Szacunkowa wartość inwestycji – ok. 7,2 mln zł, dofinansowanie – 4,1 mln zł.

Dofinansowanie dla tych inwestycji grudziądzki samorząd otrzyma w ramach konkursu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego działanie 6.2 Rozwój usług turystycznych i uzdrowiskowych, Oś priorytetowa 6. Wsparcie rozwoju turystyki.

źródło: grudziadz.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj