Ministerstwo Klimatu i Środowiska przygotowało oświadczenie w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych (nr 649 w wykazie prac legislacyjnych). Od pewnego czasu trwa dyskusja na temat proponowanych przez resort klimatu zmian w klasyfikacji m.in. tzw. ekogroszków – popularnego paliwa do ogrzewania domów. MKiŚ nie zgadza się z opinią, jakoby planowane zmiany miały doprowadzić do zakazu ich stosowania w gospodarstwach domowych.

O sprawie pisaliśmy m.in. TUTAJ. Jak informuje wiceminister Ireneusz Zyska, cały czas trwają konsultacje publiczne w tej sprawie. Zostały one poprzedzone pracami zespołu do spraw przeglądu wymagań jakościowych dla paliw stałych, powołanego zarządzeniem szefa resortu klimatu, w skład którego weszli przedstawiciele administracji rządowej, i do którego prac zostali zaproszeni przedstawiciele administracji samorządowej, przedsiębiorców, jednostek naukowo-badawczych i organizacji pozarządowych.

“W trakcie wysłuchań publicznych zostały zgłoszone liczne uwagi, postulaty i rekomendacje, które są aktualnie przedmiotem analiz. W toku prac zespół zaproponował zmianę nazwy ekogroszek, gdyż nazwa tego paliwa wprowadza konsumentów w błąd odnośnie jego ekologicznego charakteru i braku oddziaływania na środowisko” – informuje ministerstwo.

Uwzględniając potrzeby rynku zgłoszono propozycję, aby paliwo to nadal było dostępne, jednakże pod inną nazwą. Jednocześnie, rozważane jest zastosowanie vacatio legis, aby rynek mógł się do tej zmiany przygotować. “Nie jest prawdą, pisze że projektowane rozporządzenie ma wprowadzić zakaz stosowania ekogroszku w gospodarstwach domowych” – pisze I. Zyska.

Ważnym celem rozporządzenia jest określenie wymagań jakościowych paliw stałych dla kotłów 5 klasy energetycznej, spójnych z normą przenoszącą normę europejską EN303-5:2021, które dzisiaj nie obowiązują. Od lipca 2018 r. na rynku mogą być oferowane jedynie kotły tej klasy.

“Prace nad rozporządzeniem są na etapie dialogu społecznego. Nie ma jeszcze ostatecznych rozstrzygnięć. Pozyskanie opinii i stanowisk w przedmiotowej sprawie od szerokiego grona zainteresowanych pozwoli na uzyskanie konsensusu z zakresie projektowanych przepisów. Celem wydania rozporządzenia jest poprawa jakości powietrza, ochrona zdrowia i życia ludzi, bez ponoszenia przez obywateli nieuzasadnionych kosztów projektowanych zmian, z jednoczesnym uwzględnieniem uzasadnionych interesów branży paliw stałych” – twierdzi resort klimatu.

Jak informuje I. Zyska, podkreślenia wymaga, że konsultacje publiczne są skierowane do wszystkich organizacji, firm i osób, których projektowane przepisy mogą dotyczyć. Przepisy rozporządzenia nie regulują bezpośrednio zagadnień związanych z zabezpieczaniem praw pracowniczych w zakresie wykonywanej pracy zawodowej, wynagrodzeniem, warunkami socjalno-bytowymi oraz bezpieczeństwem i higieną pracy.

“Doceniając działania i rolę sektora wydobywczego, w celu zapewnienia skutecznej realizacji umowy społecznej, dotyczącej transformacji sektora górnictwa węgla kamiennego, przy piśmie z dnia 28 września 2021 r. skierowano zaproszenie do związków zawodowych do złożenia opinii w tej sprawie” – informuje wiceminister. “Obecnie do MKiŚ wpływają uwagi i opinie zainteresowanych stron. O postępach prac nad rozporządzeniem w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych opinia publiczna będzie informowana na bieżąco”.

Czytaj więcej

Skomentuj