Prezydent Bydgoszczy podpisał umowę na dofinansowanie projektu Bydgoski Węzeł Wodny. Inwestycja jest warta ponad 20 mln zł i obejmuje prace rewitalizacyjne na nabrzeżach Brdy.

Rewitalizacja bulwarów i nabrzeży polega na przebudowie i budowie umocnień nabrzeży, przebudowie oświetlenia, przebudowie ścieżek rowerowych i pieszych, budowie obiektów małej architektury, przebudowie układu komunikacyjnego i budowie przystanków tramwaju wodnego.

W ramach projektu wykonane zostaną:
– zagospodarowanie bulwaru i nabrzeża lewego brzegu rzeki Brdy na odcinku: od mostu kolejowego przy ulicy Unii Lubelskiej do mostów Solidarności (m.in. przebudowę oraz remont nabrzeża, budowę murów oporowych oraz ramp dla osób niepełnosprawnych, budowę schodów terenowych, wykonanie ciągów pieszych i rowerowych,  nowego oświetlenia terenu oraz elementów małej architektury, budowę mini skate-parków i placów zabaw, monitoring).
– cztery przystanki tramwaju wodnego (na lewym brzegu Brdy – „Astoria”, „PKS”, na prawym brzegu Brdy – „Łuczniczka”, „Rybi Rynek”) wraz z zagospodarowaniem przyległego do przystanków terenu.
– schody łączące ulicę Stary Port z bulwarem przy moście im. Sulimy-Kamińskiego.

Eko lokator Toruń

Planowany okres realizacji inwestycji: 2012-2013

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013,  Oś 7. Wspieranie przemian w miastach i w obszarach wymagających odnowy, Działanie 7.1. Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miast.

Planowany koszt całkowity projektu: 21 805 938,08 zł
Kwota dofinansowania z EFRR: 11 563 297,65 zł
Planowane środki z budżetu Miasta: 10 242 640.43 zł

Wykonawca inwestycji: Przedsiębiorstwo Budownictwa Hydrotechnicznego HYDRO-EKO, „GOTOWSKI” – Budownictwo Komunikacyjne i Przemysłowe Sp. z o.o.


 

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj