W siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach Adam Liwochowski – zastępca prezesa Funduszu wręczył, w imieniu ministra środowiska, prezydentowi Świętochłowic Dawidowi Kostempskiemu potwierdzenie dofinansowania ze środków europejskich oczyszczenia i rewitalizacji stawu Kalina.

Zadanie to zostanie realizowane w ramach programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Kosztować będzie 50 mln zł, z czego 44 mln zł stanowić dotacja europejska a reszta (7,5 mln) to środki własne Gminy.

Jak zadeklarował prezydent Kostempski prace zostały już zaplanowane tak, by po podpisaniu jeszcze w marcu umowy, za dwa lata i pół roku staw Kalina przestał być dla mieszkańców Świętochłowic groźną ekologiczną bombą. Uczestnicząca w spotkaniu Anna Wrześniak – Wojewódzki Śląski Inspektor Ochrony Środowiska, nie kryła zadowolenia, że pojawiła się realna szansa na zlikwidowanie tego, od lat wstydliwego dla regionu, ekologicznego problemu. Zapowiedziała jednocześnie bardzo skrupulatne i wnikliwe kontrole zapewniające przywrócenie w tym miejscu walorów przyrodniczych.

Staw Kalina to największy zbiornik wodny w Świętochłowicach, z powierzchnią ok. 5,3 ha. Powstał na początku XX w. w wyniku osiadania terenu po wydobyciu węgla kamiennego. Przed II wojną światową stał się terenem rekreacyjnym i tak było aż do lat 50-tych. Od tamtej pory stał się jednak ściekiem zatruwającym życie mieszkańców widokiem i smrodem. Po latach działalności produkcyjnej Zakładów Chemicznych "Hajduki" zbiornik został zatruty przez spływające z pobliskiej hałdy odpady poprodukcyjne. Dziś nadal skażona jest woda, oraz tereny wokół stawu: gleba, wody powierzchniowe i podziemne oraz powietrze.

Zanieczyszczenie jest tak poważne, że mimo podejmowanych od lat prób znalezienia rozwiązania problemu – do tej pory się to nie udało. Zaplanowane teraz prace polegać będą m.in. na usunięciu osadów dennych, budowie tymczasowej kwatery odwadniania osadów z systemów przelewów rurowych, drenażu odcieków i przede wszystkim, budowie szczelnej bariery z drenażem odcieków spływających z hałdy.

Aby staw Kalina stał cennym przyrodniczo terenem dla mieszkańców Świętochłowic i Chorzowa zaplanowano kompleksową odbudowę wartości przyrodniczej terenu. Polegać ona ma m.in. na renowacji i odbudowie szaty roślinnej, ukształtowaniu brzegów i skarp stawu tak by umożliwić rozwój roślinności przybrzeżnej i wodnej oraz osiedlanie się ptaków i zwierząt wodnych oraz budowie drogi dojazdowej.

Będzie to pierwsze przedsięwzięcie, monitorowane przez WFOŚiGW w Katowicach, realizowane w ramach zadań dofinansowanych przez POIiŚ polegających na przywracaniu terenom zdegradowanym wartości przyrodniczych i ochronie brzegów morskich.

źródło: wfosigw.katowice.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj