8 stycznia w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego złożone zastały wnioski aplikacyjne o dofinansowanie unijne czterech gdańskich projektów rewitalizacyjnych.

Ponad 100 mln zł pochodzących ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego, przeznaczonych zostanie na projekty rewitalizacyjne najbardziej zaniedbanych dzielnic pięciu miast województwa pomorskiego w tym Gdańska.

Gdańsk aplikuje o dofinansowanie projektów rewitalizacyjnych dla czterech dzielnic – Dolnego Wrzeszcza, Dolnego Miasta, Nowego Portu i Letnicy. Celem projektów rewitalizacyjnych, współfinansowanych ze środków RPO Województwa Pomorskiego, jest podniesienie atrakcyjności przestrzeni miejskiej, stanu technicznego budynków, zapewnienie bazy lokalowej dla realizacji działań społecznych. Działania społeczne, edukacyjne, kulturalne i artystyczne będą miały na celu aktywizację społeczności lokalnej, a tym samym poprawę jakości życia mieszkańców tych dzielnic.

Gdańsk projekty te realizować będzie z partnerami, którymi są wyłonione w konkursie organizacje pozarządowe oraz wspólnoty mieszkaniowe, których nieruchomości przylegają do przebudowywanych przestrzeni publicznych.

W październiku 2009 roku marszałek województwa pomorskiego Jan Kozłowski podpisał porozumienie, które ubiegającym się o fundusze miastom daje gwarancję przyznania ich projektom maksymalnej liczby punktów podczas oceny strategicznej za spełnienie kryterium "aktywizacji społecznej i gospodarczej zdegradowanych obszarów miejskich i podnoszenia atrakcyjności stref rozwojowych w miastach".

Gdańskie projekty rewitalizacyjne:

Rewitalizacja Dolnego Miasta w Gdańsku. W ramach, przebudowana zostanie infrastruktura podziemna i nadziemna, w zakresie wykonania nowej nawierzchni ulic, ciągów pieszo-jezdnych i stref postojowych, modernizacji sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz kanalizacji deszczowej i budowy aktywnego systemu odprowadzającego wody opadowe i gruntowe. Ponadto planuje się uzupełnienie i rewaloryzację zieleni oraz wprowadzenie elementów małej architektury. Rewitalizacja obejmie też przebudowę elementów budynków bezpośrednio przylegających do pasów drogowych, a także remont i przebudowę budynków przeznaczonych do realizacji celów społecznych i kulturalnych. Ponadto prowadzone będą działania profilaktyczne, terapeutyczne i edukacyjne skierowane do dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów. Planowany koszt realizacji Projektu 43 452 605,60, dofinansowanie – 30 407 416,73

Rewitalizacja Dolnego Wrzeszcza w Gdańsku. W ramach działań inwestycyjnych nastąpi przebudowa i modernizacja ulicy Wajdeloty oraz fragmentów ulic przyległych, wraz z infrastrukturą techniczną i budową Kanału Ulgi dla Potoku Strzyży pod ulicą Wajdeloty. Ponadto planowana jest przebudowa elementów budynków bezpośrednio przylegających do remontowanych pasów drogowych. Oprócz działań inwestycyjnych planowana jest organizacja działań, mających na celu zminimalizowanie zróżnicowania (ekonomicznego, społecznego, edukacyjnego) występującego wśród mieszkańców dzielnicy. Służyć temu będzie przede wszystkim aktywizacja społeczna całej dzielnicy, prowadzona głównie przez organizację pozarządową oraz gdański MOPS. Działania te mają prowadzić do zmiany postaw mieszkańców oraz podniesienia jakości życia w dzielnicy. Obszar projektu ograniczony jest ulicami Kościuszki, Al. Legionów, placem Komorowskiego, ul. Wyspiańskiego i terenami kolejowym. Planowany koszt realizacji Projektu: 20 811 006,69
dofinansowanie – 14 322 287,65

Rewitalizacja Letnicy w Gdańsku. Celem rewitalizacji społecznej w tej dzielnicy ma być całkowita zmiana stylu życia mieszkańców dzielnicy. Służyć temu będzie przede wszystkim aktywizacja społeczna całej dzielnicy, prowadzona głównie przez MOPS w Gdańsku oraz organizacje pozarządowe. Program rewitalizacji gospodarczej będzie skierowany do osób długotrwale bezrobotnych lub biernych zawodowo, często od lat utrzymujących się jedynie ze środków finansowych pochodzących z MOPS lub PUP. Główny nacisk w projekcie gospodarczym położony zostanie na aktywizację zawodową mieszkańców dzielnicy. Ponadto, przewiduje się remonty kapitalne 29 budynków mieszkalnych i przestrzeni półpublicznych, przebudowę i modernizację pomieszczeń w budynku szkoły podstawowej nr 22 i Uczniowskiej 22 , na potrzeby bazy lokalowej dla realizacji działań społecznych w dzielnicy) oraz przebudowę i modernizację większości ulic. Planowany koszt realizacji Projektu: 71 578 048,40, dofinansowanie z UE – 49 635 412,58

Rewitalizacja Nowego Port w Gdańsku. Przedsięwzięcia które będą realizowane na obszarze rewitalizowanym Nowego Portu to adaptacja, rewaloryzacja i przebudowa budynku dawnej Łaźni na potrzeby CSW „Łaźnia" przy ul. Strajku Dokerów 5, na Hotel Sztuki oraz na potrzeby prowadzenia działań społecznych przez CSW Łaźnia oraz organizacji społecznych i mieszkańców dzielnicy. Ponadto planowana jest przebudowa i modernizacja Placu Ks. Jana Gustkowicza w zakresie m.in.: nowej nawierzchni placu i przestrzeni ulicznych, chodników, zieleni niskiej oraz zaaranżowania placu jako przestrzeni atrakcyjnej dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Planowane inwestycje zwiększą bazę lokalową dla działań społecznych, kulturalnych, artystycznych. Zaplanowane działania społeczne rozbudują i wzmocnią kapitał społeczny Nowego Portu poprzez aktywizację mieszkańców, zmniejszenie nasilających się problemów społecznych, zwiększenie liczby organizacji pozarządowych działających w dzielnicy, poszerzenie oferty społecznej, kulturalnej, rekreacyjnej i artystycznej itp., Planowany koszt realizacji Projektu: 20 589 509,76, dofinansowanie – 14 132 656,79

źródło: gdansk.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj