Do Sejmu trafił projekt zakładający możliwość zwolnienia z uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi członków rodzin wielodzietnych.

Dnia 27 kwietnia 2015 r. grupa posłów PiS wniosła do Sejmu projekt ustawy o zmianie ustawy o Karcie Dużej Rodziny oraz niektórych innych ustaw zakładający wprowadzenie możliwości zwolnienia w całości lub części z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi członków rodzin wielodzietnych.

W uzasadnieniu projektodawcy wskazują, że o ile do dnia 31 stycznia 2015 r. istniała możliwość wprowadzenia ulg dla rodzin wielodzietnych (zakwestionowana co prawda przez Trybunał Konstytucyjny – patrz: „Trybunał Konstytucyjny zakwestionował część ustawy śmieciowej”), to już od dnia 1 lutego 2015 r. w drodze nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wprowadzono taką możliwość wyłącznie w odniesieniu do osób, których dochód nie przekracza kwoty uprawniającej do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. W związku z tym projektodawcy proponują wprowadzenie odpowiednich zapisów zarówno w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, jak również w ustawie o Karcie Dużej Rodziny stanowiących, iż rada gminy, w drodze uchwały zwalnia w całości lub części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi członków rodziny wielodzietnej.

O ile sam pomysł można ocenić pozytywnie jako element szeroko rozumianej polityki prorodzinnej, to samo uregulowanie kwestii szczegółowych budzi szereg wątpliwości. Po pierwsze, wątpliwości budzić może wprowadzenie zwolnień dla rodzin wielodzietnych jako obowiązku (sformułowanie „rada gminy (…) zwalnia”). Wydaje się, że właściwszą formą byłoby wprowadzenie fakultatywnej możliwości zwalniania przez gminy z „opłat śmieciowych” członków rodzin wielodzietnych. Wątpliwości budzi również brak precyzyjnego wskazania, czy ubytek dochodów, który poniesie dana gmina z tytułu ww. zwolnień ma być pokrywany z uiszczonych przez pozostałych właścicieli nieruchomości „opłat śmieciowych”, czy też z „ogólnego” budżetu tej gminy. Wydaje się, że przy braku wyraźnego wskazania koszty te gmina powinna pokrywać ze środków niepochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Obecnie projekt został skierowany do zaopiniowania przez Biuro Legislacyjne oraz Biuro Analiz Sejmowych.

Opracowali: Mateusz Karciarz oraz Maciej Kiełbus z Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, prawodlasamorzadu.pl

ziemski_logo

Czytaj więcej

1 Komentarz

  1. Rozumieć należy przez to, że posłowie PiS z własnych środków finasowych pokryją gminą koszty odbioru odpadów od rodzin wielodzietnych

Skomentuj