Pomimo dobrych warunków przyrodniczych i potrzeb społecznych oraz zwiększonych nakładów finansowych w latach 2003 – 2005, rolnictwo ekologiczne nadal nie jest odpowiednio rozwinięte. W ocenie NIK liczba gospodarstw ekologicznych w odniesieniu do ogólnej liczby gospodarstw rolnych, jest nadal niska i nie przekracza 0,5%. W „starych” krajach UE wskaźnik ten dochodzi do 9,0%. W latach 2003-2005 nastąpił ponad trzykrotny wzrost liczby gospodarstw ekologicznych (z 2.286 do 7.183 gospodarstw) i ponad czterokrotny wzrost powierzchni upraw ekologicznych (z 39,9 tys. ha do 167,7 tys. ha). W latach 2003-2005 dopłaty do tych gospodarstw wyniosły 50.845 tys. zł, w tym ze środków krajowych – 23.708 tys. zł, a ze środków UE – 27.137 tys. zł. W kontroli stwierdzono, że: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa nie była przygotowana do realizacji wypłat z tytułu płatności rolnośrodowiskowych – pakiet „rolnictwo ekologiczne”. Poza tym procedury te były niespójne z rozporządzeniem Rady Ministrów a co piąta wydana decyzja administracyjna dotycząca płatności rolnośrodowiskowej sporządzona została w sposób nierzetelny. W ocenie NIK, funkcjonujący system certyfikacji, nadzoru i kontroli rolnictwa ekologicznego jest wadliwy i nie w pełni skuteczny. Wskutek braku odpowiedniego nadzoru ze strony jednostek certyfikujących, około 40% gospodarstw i 79% przetwórni, spośród odpowiednio 66 i 28 objętych badaniami, nie przestrzegało zasad prowadzenia produkcji ekologicznej. Do sprzedaży wprowadzano jako produkty rolnictwa ekologicznego, artykuły wytworzone metodami konwencjonalnymi, przy czym połowa z nich była nieodpowiednio oznakowana.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj