Prezydent Grudziądza Robert Malinowski oraz Krzysztof Dąbrowski, Prezes Miejskich Wodociągów i Oczyszczalni spotkali się z przedstawicielami samorządów z terenu powiatu grudziądzkiego oraz Dragacza i Warlubia, by omówić przygotowania do realizacji unijnego projektu pn. „Modernizacja Składowiska Odpadów w Zakurzewie koło Grudziądza”.

– Rozmawialiśmy m.in. o organizacji systemu gospodarki odpadami oraz aktualizacji Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami. Nasza Spółka będzie realizować zadanie o wartości ponad 50 mln zł, dzięki któremu przedłuży się możliwość magazynowania odpadów w Zakurzewie bez konieczności budowania nowego składowiska. Projekt umożliwi także wypełnienie wymogów Dyrektywy Rady Wspólnot Europejskich w sprawie składowania odpadów oraz przepisów krajowych zawartych w ustawie o odpadach – mówił prezydent Robert Malinowski.

Dyskutowano również o możliwościach podpisania międzygminnego porozumienia w zakresie unieszkodliwiania i składowania odpadów komunalnych w związku „Modernizacją Składowiska Odpadów w Zakurzewie” realizowanego przez Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnię. Przedstawiono m. in. etapy realizacji zadania, inwestycje strategiczne, harmonogram prac oraz pozyskiwanie środków zewnętrznych. Projekty uchwał w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego zostaną przedłożone na posiedzeniach poszczególnych Rad Gmin.

Projekt obejmuje realizację pięciu zadań: budowę instalacji kompostowania i modernizację istniejącej sortowni, rozbiórkę pryzm energetycznych IA, IIA, IB, IIB, rozbudowę kwatery Ia oraz drenażu odwadniającego, budowę obiektów i infrastruktury technicznej, a także zakup sprzętu niezbędnego do funkcjonowania składowiska. W ramach przedsięwzięcia zaplanowano m.in. zwiększenie powierzchni kwater eksploatowanych na składowisku poprzez rozbudowę kwatery Ia oraz wprowadzenie nowoczesnych i ekologicznych procesów technologicznych obróbki odpadów. 

"Przeprowadzone zostaną inwestycje w maszyny i urządzenia wraz z modernizacją obiektów. Wdrożenie tych rozwiązań spowoduje zmniejszenie ilości składowanych odpadów komunalnych poprzez zwiększenie udziału odzysku surowców wtórnych. Zastosowanie technologii recyklingu organicznego, czyli kompostowania umożliwiającej recyrkulację biodegradowalnych składników odpadów przyczyni się w znacznej mierze do zmniejszenia ilości odpadów w końcowym efekcie unieszkodliwianych przez składowanie" – informuje biuro prezydenta. 

źródło: grudziadz.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj