VII Międzynarodową Konferencję “Termiczne Przekształcanie Odpadów – Od planów do realizacji” – podsumowuje jej opiekun naukowy, dr inż. Tadeusz Pająk.

W dniach od 26 do 27 października 2010 r. w pięknym mieście Bydgoszczy odbyła się VII już edycja międzynarodowej konferencji poświęconej zagadnieniom termicznego przekształcania odpadów podsumowując w ten sposób między innymi kilkuletnie już plany budowy instalacji spalania odpadów komunalnych wpisanych na listę indykatywną POIiŚ 2007-2013 projektowanych w dużych miastach i regionach Polski.

Wybór miasta Bydgoszczy, jako Gospodarza naszej konferencji nie był przypadkowy. Bydgoszcz wraz z Toruniem to beneficjenci jednego z ośmiu projektów budowy spalarni odpadów komunalnych, które w wyznaczonym na dzień 30.06.2010 r. terminie przedłożyły wnioski aplikacyjne o dofinansowanie tych projektów z Funduszu Spójności. Ponadto od roku 2005, gdy II edycja tych konferencji miała miejsce w Krakowie każde kolejne jej wydanie odbywało się w mieście bezpośrednio zainteresowanym projektem budowy spalarni odpadów komunalnych – Poznań 2006 (III edycja), Warszawa 2007 (IV), Słubice 2008 (V, wyjątek od reguły), Szczecin 2009 (VI) oraz obecnie Bydgoszcz 2010 (VII).

W odniesieniu do uprzednio przeprowadzonych konferencji obecna w Bydgoszczy miała wyjątkowy i znaczący charakter. Jeśli wszystkie dotychczasowe edycje konferencji skupiały się nad szeregiem uwarunkowań analizowanych na etapie przedinwestycyjnym, niezbędnych dla zaistnienia tego rodzaju instalacji w systemach gospodarki odpadami dużych polskich miast, tak obecna postawiła w swoim haśle przewodnim bardzo konkretne wymaganie, brzmiące: „Zakończyć proces przedinwestycyjny – uzyskać akceptację i dofinansowanie UE – przystąpić do budowy”. Wymiar i znaczenie tego hasła widoczne były już od pierwszych referatów. Odpowiedzią była bardzo wysoka frekwencja i znakomity poziom krajowych i zagranicznych referatów.

Do grupy najbardziej charakterystycznych uwag, wniosków i komentarzy, jakimi można by podsumować VII edycję konferencji w Bydgoszczy należą:

– przedstawiciele dwóch najbardziej kompetentnych instytucji dla oceny aktualnego stanu przedmiotowych projektów, to jest Ministerstwa Środowiska i NFOŚiGW dokonali szczegółowej oceny ośmiu projektów, które pomyślnie przebrnęły wyznaczony dead line na złożenie wniosku aplikacyjnego, jak także projektu rezerwowego, charakteryzując szczegółowo każdy z tych projektów, tworząc swojego rodzaju ranking i wskazując liderów, a także przytaczając szereg zawiłości związanych z tymi projektami, których wdrożenie ma nastąpić w oparciu o model koncesyjny. Oceny projektów dokonano także w ramach innych referatów, w tym definiując ciągle realne dla ich wdrożenia zagrożenia. Podczas dyskusji sporą dawkę zainteresowań budził także projekt budowy spalarni dla miasta Warszawy, w którym jak wiadomo zrezygnowano z dofinansowania z Funduszu Spójności,

– w zasadniczej sesji konferencji wszystkie oceny tych projektów były raz jeszcze konfrontowane ze stanowiskiem w tej kwestii widzianym oczami i doświadczeniem ze strony ich beneficjentów,

– zagadnienia krajowego i wspólnotowego prawa, w tym prawa oczekiwanego w najbliższym czasie, odnoszące się do zagospodarowania odpadów na drodze termicznej szeroko omówiono w referatach reprezentowanych zarówno przez doskonałych autorów krajowych, jak i zagranicznych, w tym przedstawiciela Ministerstwa Środowiska Niemiec i niemieckiego stowarzyszenia zagospodarowania odpadów, wskazując na szereg przesłanek, jakie stąd wynikają dla aktualnych projektów,

– nie zabrakło również specjalistycznych referatów związanych z oceną oddziaływania na środowisko, wyborem optymalnej lokalizacji spalarni, jak także dyskusji dotyczących kontrowersyjnych decyzji sądowej uchylającej decyzję środowiskową dla jednego z projektów,

– przedstawiciel CEWEP, międzynarodowego stowarzyszenia eksploatatorów spalarni skupiających 390 tego rodzaju instalacji w Europie, przedstawił szerzej tę organizację i wzorem Irlandii, w której dopiero powstają spalarnię zaprosił beneficjentów krajowych projektów budowy spalarni odpadów komunalnych do rozważenia wstąpienia już na obecnym etapie do tego stowarzyszenia uwypuklając zalety dla dalszej realizacji projektów w Polsce,

– utartym już zwyczajem poprzednich edycji było zwiedzania konkretnych spalarni, co miało miejsce w aneksie konferencji w Słubicach (wyjazd do spalarni niemieckich) i w Szczecinie (podróż promem do Danii). Tym razem wyjazd taki, planowany do spalarni w Szwecji, nie został zorganizowany. Na przeszkodzie stanęło szereg względów formalnych i logistycznych. Aby ten brak uzupełnić „Szwecja przyjechała do Bydgoszczy”, a szwedzcy specjaliści doskonale zaprezentowali w szeregu referatach, w ramach oddzielnej sesji, filozofię oszczędności paliw kopalnych, w tym na przykładzie wykorzystania energii z odpadów, na temat nowoczesnych technologii i wielu innych uwarunkowań. Brak możliwości bezpośredniego zwiedzania spalarni starała się wypełnić także dodatkowa sesja, w ramach, której zaprezentowano mini festiwal filmów technicznych opisujących skomplikowane procesy spalania odpadów komunalnych. Nie sposób nie podkreślić walorów dydaktycznych tych filmów [linki do filmów – pod artykułem],

– wśród referatów specjalistycznych dużo uwagi poświęcono technologiom spalania i oczyszczania spalin, co w obecnej dobie uszczegółowiania SIWZ/PFU dla poszczególnych projektów ma dla beneficjentów bardzo duże znaczenie.
 
W zakończeniu podsumowania należy raz jeszcze wyrazić słowa uznania dla;
– Gospodarza konferencji – Miasta Bydgoszczy za jej perfekcyjne współzorganizowanie,
– dla tak licznej grupy Sz. Uczestników, którzy z dużą aktywnością wysłuchali ponad 40 referatów,
– szerokiej grupie krajowych i zagranicznych referentów za profesjonalny poziom przygotowania referatów,
– Ambasadzie Szwecji za przyjęcie patronatu i zorganizowanie oddzielnej, specjalistycznej sesji poświeconej bogatemu dorobkowi tego kraju w zakresie spalania odpadów,
– Beneficjentom krajowych projektów za ich aktywne udział i prezentacje poszczególnych projektów podczas konferencji, życząc im, aby za rok podczas VIII edycji konferencji referowali doświadczenia wynikające z przebiegu przetargów i wyboru oferentów, a nawet rozpoczęcia procesu inwestycyjnego, czego Beneficjentom, ale także licznym Uczestnikom serdecznie życzymy i zapraszamy wszystkich ponownie za rok.

dr inż. Tadeusz Pająk Eur Ing, Akademia Górniczo-Hutnicza w KrakowiePrezentacje multimedialne:

Fortum

Remondis Spalarnia odpadów komunalnych STRASSFURT 

Keppel Seghers GmbH 

Veolia Proprete Galeria zdjęć z konferencji: 
http://abrys.pl/index.php?name=picturedb&op=category&id=109


UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj