1 / 20

Na zaproszenie firmy Abrys do Kazimierza Dolnego zjechali specjaliści w zakresie suszenia i termicznego przekształcania komunalnych osadów ściekowych. Przez trzy dni (6-8 października 2015 r.) będą dyskutować o bieżących problemach związanych z zagospodarowaniem komunalnych osadów ściekowych z wykorzystaniem metod termicznych.

Pierwszy dzień IX edycji konferencji z cyklu „Suszenie i termiczne przekształcanie osadów ściekowych” wypełniają dyskusje o stanie i perspektywach rozwoju gospodarki osadowej  w Polsce. Uczestnicy konferencji dowiedzieli się m.in., że przygotowana przez zespół naukowców pod kierownictwem prof. Januarego Bienia ekspertyza, która miała stanowić materiał bazowy do opracowania strategii postępowania z komunalnymi osadami ściekowymi na lata 2014-2020, nie zostanie wdrożona.

– Kwestia gospodarki osadowej zostanie prawdopodobnie włączona do Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych – wyjaśnił prof. Bień.  Ponadto podkreślał konieczność wprowadzenia nowych aktów prawnych regulujących problem zagospodarowania osadów ściekowych po 1 stycznia 2016r., kiedy ma zostać wprowadzony zakaz deponowania osadów ściekowych na składowiskach odpadów – Zagospodarowanie osadów ściekowych z małych oczyszczalni ścieków powinno odbywać się kompleksowo na poziomie gminy/powiatu. Niezależnie od wyboru postępowania z osadami ściekowymi ich zagospodarowanie w regionalnych instalacjach wymaga nowych unormowań prawnych – zaapelował do Ministerstwa Środowiska prof. Bień.

Pierwszego dnia spotkania eksperci podjęli również tematykę odzysku energii z komunalnych osadów ściekowych w świetle ustawy o OZE czy aktualnych rozwiązań światowych w dziedzinie zagospodarowania osadów ściekowych.

Dr hab. inż. Tadeusz Pająk, Eur Ing zapraszając na konferencję, podkreślał, iż nie zabraknie na niej wymiany poglądów i analizy rozwoju metod termicznych, służących zagospodarowaniu osadów ściekowych. – Gwarancją postępu są doświadczenia eksploatacyjne zdobyte w naszych licznych suszarniach i monospalarniach osadów, a także w trakcie współspalania osadów w piecach cementowych. Merytorycznym wsparciem będą wykłady i przykłady zagraniczne, szczególnie z Niemiec, które w zakresie wdrażania termicznego przekształcania osadów są wiodącym krajem w UE. Tradycyjnie wypowie się wiele polskich i światowych autorytetów oraz instytucji z branży suszenia i spalania osadów – zapowiedział dr Pająk.

– Komunalne osady ściekowe będą traktowane, zgodnie z najnowszymi trendami, jako zasoby energii i surowców. Liczne krajowe i zagraniczne referaty na temat optymalizacji odzysku energii z osadów ściekowych wskutek umiejętnego łączenia nowoczesnych metod ich przeróbki, a także dotyczące odzysku związków fosforu z osadów wskażą kierunki rozwoju tych procesów – dodał.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

1 Komentarz

Skomentuj