Ministerstwo środowiska kończy prace nad pakietem rozporządzeń do ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Pakiet rozporządzeń tzw. obligatoryjnych, czyli niezbędnych do funkcjonowania nowej ustawy obejmie w sumie sześć rozporządzeń. Projekty czterech z nich są już opublikowane na stronie internetowej resortu. Są to:

– Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
– Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie szczegółowego sposobu określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz transportu nieczystości ciekłych
– Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami
– Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystosciach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi

Projekty można znaleźć na stronie internetowej:
http://www.mos.gov.pl/artykul/4439_projektowane/16812_projektowane.html

W przygotowaniu są również:
– Rozporządzenie w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu ich obliczania
– Rozporządzenie w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych

Zgodnie z harmonogramem prac legislacyjnych wszystkie rozporządzenia do ustawy śmieciowej mają zacząć obowiązywać w pierwszym kwartale 2012 r. 

źródło: mos.gov.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj