Uproszczenie i skrócenie procedury planowania przestrzennego – zakłada projekt nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, przyjęty we wtorek przez rząd.
"Zmiany dotyczą usprawnień w sporządzaniu planów miejscowych oraz tzw. studium, będącego podstawą do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego" – wyjaśniło we wtorkowym komunikacie Centrum Informacyjne Rządu (CIR).
Projekt nowelizacji przewiduje, że tereny kolejowe położone wáadministracyjnych granicach miast będą mogły być objęte planowaniem przestrzennym. Z kolei grunty rolne znajdujące się w obrębie miast zostaną przekwalifikowane na tereny pod budownictwo mieszkaniowe.
"Na wszystkich etapach przygotowywania studium oraz planów miejscowych terminy zostaną skrócone. Zgodnie z propozycją, projekt studium będzie wyłożony do publicznego wglądu przez co najmniej 21 dni (wcześniej okres ten wynosił 30 dni), a plan miejscowy 14 dni (wcześniej było 21 dni)" – czytamy w komunikacie CIR.
Projekt zakłada, iż terminy składania uwag do obu dokumentów będą wynosić 14 dni (wcześniej termin ten wynosił 21 dni). Sądy administracyjne będą miały 90 dni na rozpatrzenie skargi gminy, w przypadku gdyby wojewoda orzekł nieważność uchwały rady gminy w sprawie uwarunkowań studium lub planu miejscowego.
Zgodnie z projektem, wysokość tzw. renty planistycznej będzie wynosić 25 proc. wzrostu wartości nieruchomości. "Ta jednorazowa opłata będzie pobierana wówczas, gdy w wyniku uchwalenia planu albo jego zmiany, wartość nieruchomości wzrośnie, a właściciel zbędzie ją. Gmina będzie mogła odstąpić od pobierania renty tylko w sytuacji, gdy koszty związane z ustaleniem opłaty przewyższą jej wysokość" – wyjaśnia CIR.
Nowe przepisy określają również warunki zagospodarowania terenu w przypadku braku planu miejscowego. Decyzja o warunkach zabudowy będzie wydawana, gdy dana inwestycja wymaga pozwolenia na budowę.
"Dotyczyłoby to również zabudowanej działki w sytuacji, gdy zmieniona zostanie linia zabudowy oraz gabaryty budynku od frontu parceli. Natomiast decyzja ta nie będzie wymagana w przypadku niewielkiej jej rozbudowy (zwiększenie o 15 proc.)" – czytamy w komunikacie CIR.


Źródło: PAP

Gmina będzie mogła zawiesić postępowanie w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy tylko w momencie wystąpienia sprzeczności planowanej inwestycji ze studium gminnym. Termin wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu przez właściwy organ skrócono do 65 dni. Wprowadzono też karę w wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki w wydaniu decyzji.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj