Samorządy powinny wspierać przeciwdziałanie powstawaniu odpadów oraz ich recykling, jednak muszą to robić w ramach elastycznych struktur. Postulat taki zgłosiła zrzeszająca samorządy 35 krajów Rada Gmin i Regionów Europejskich (CEMR) przed głosowaniem dotyczącym zmian zapisów dyrektywy o odpadach, które odbędzie się w komisji ds. środowiska Parlamentu Europejskiego.

Zaproponowane przez Parlament Europejski cele dotyczące przeciwdziałania powstawaniu odpadów oraz ich recyklingu zmierzają do uczynienia Europy społecznością przetwarzającą odpady. Założono, iż do roku 2020 będzie przetwarzane 50% odpadów pochodzących z gospodarstw domowych oraz 70% odpadów budowlanych. Kraje, które w latach 2000-2005 przetwarzały mniej niż 5% swoich odpadów w którejkolwiek z tych dwóch kategorii, miałyby 5 lat na osiągnięcie tych założeń. Jednak, jak mówi sekretarz generalny CEMR Jeremy Smith, założenia te muszą być elastyczne i powinny uwzględniać różny stan obecny dotyczący przetwarzania odpadów w krajach europejskich. Istnieją bowiem ogromne różnice w tej dziedzinie w 100 tys. europejskich gmin dotyczące zasobów finansowych, infrastruktury czy stopnia rozwoju technologicznego. Wiążące cele nałożone na wszystkie samorządy w Europie nie miałyby więc sensu. Zamiast tego CEMR proponuje ustanowienie celu ogólnego, dotyczącego wszystkich regionów w całości (a nie każdego z osobna), który mówiłby o całkowitej ilości odpadów wytwarzanych w Unii Europejskiej oraz innych krajach zrzeszonych w CEMR.

Zmiany w zapisach dyrektywy o odpadach mają też na celu promowanie odzyskiwania energii (przez spalanie odpadów w celu wytworzenia energii cieplnej lub elektrycznej). CEMR opowiada się za pozostawieniem jednolitego kryterium wydajności energii w celu rozróżnienia tych urządzeń do spalania odpadów, które pozwalają na odzyskiwanie energii, od tych, które takiej możliwości nie dają. Promowanie odzyskujących energię urządzeń do spalania odpadów jest bardzo ważne zarówno z punktu widzenia środowiska, jak i gospodarki.

CEMR wzywa również do ustanowienia standardów jakości dotyczących odpadów biologicznych. Parlament Europejski nie powinien tworzyć oddzielnych programów składowania odpadów biologicznych dla poszczególnych miast czy regionów. Aby tego typu programy były skuteczne, muszą być dostosowane do lokalnych uwarunkowań i powinny być dobrowolne, a nie wymuszone przez sztywne zapisy.

źródło: Biuro Regionalne Województwa Śląskiego w Brukseli,  www.brws.silesia-region.pl
 

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj