Tarnowski magistrat postanowił nauczyć mieszkańców miasta, jak prawidłowo segregować odpady.

Od lipca 2006 roku wszyscy mieszkańcy Tarnowa są obowiązani do selektywnej zbiórki odpadów, m.in. odpadów roślinnych z pielęgnacji ogrodów, wielkogabarytowych, z remontów, czy wreszcie odpadów niebezpiecznych.

Urząd Miasta Tarnowa zachęca także do korzystania z uzupełniających systemów zbiórki odpadów, które umożliwiają ich podział na szkło białe, szkło kolorowe, tworzywa sztuczne i metale oraz papier. Przeterminowane leki można oddawać do jednej z 11 aptek prowadzących zbiórkę niepotrzebnych leków, zużyte baterie zbierane są do pojemników ustawionych m.in. w budynku Urzędu Miasta przy ul. Goldhammera 3 lub w placówkach oświatowych prowadzących akcję zbiórki baterii. Odpady azbestowe są odbierane bezpłatnie przez Urząd Miasta – posiadacz takich odpadów jest obowiązany do zgłoszenia miejsca ich składowania.

Aby przybliżyć tarnowianom zasady postępowania z odpadami Urząd Miasta Tarnowa wspólnie z Towarzystwem Promocji Oświaty Ekologicznej przygotował cykl szkoleń i wykładów poświęconych problematyce gospodarki odpadowej w mieście. Ich celem będzie ukazanie możliwości ograniczania ilości wytwarzanych odpadów pokonsumpcyjnych, upowszechnianie postawy przyjaznej środowisku, uświadamianie, że od działania każdego człowieka zależy komfort życia przyszłych pokoleń.

W pierwszej fazie zostanie przygotowany „Przewodnik zielonego konsumenta” oraz seria ulotek informacyjnych i plakatów. Do udziału w projekcie zaproszone zostaną przede wszystkim placówki oświatowe, ale mogą w nim uczestniczyć wszyscy zainteresowani sprawami ochrony środowiska. Finałem będzie jesienne otwarte seminarium podsumowujące.

Projekt będzie częściowo sfinansowany ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Zakończenie działań planowane jest na 30 listopada 2008 roku.

źródło: tarnow.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj