W Polsce zaingurowano działanie sieci ENEA. Sieć wspomaga integrację ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju w ramach polityki regionalnej

Sieć ENEA (European Network of Environmental Authorities) została założona we wrześniu 2004 roku przez Komisję Europejską z udziałem państw członkowskich.

– Współpraca instytucji odpowiedzialnych za realizację programów operacyjnych z instytucjami odpowiedzialnymi za ochronę środowiska jest konieczna, aby można było w pełni wdrożyć przepisy prawa krajowego oraz wspólnotowego dotyczące szeroko pojętej ochrony środowiska, budować partnerstwo. Utworzenie sieci jest dowodem na to, że Polska aktywnie uczestniczy oraz wspiera działania wielkiej rodziny europejskiej na rzecz czystszego środowiska w Europie – podkreśla minister środowiska Andrzej Kraszewski.

Za utworzenie sieci w Polsce odpowiedzialna jest Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska jako  instytucja posiadająca właściwe kompetencje oraz delegatury regionalne, dające możliwość koordynacji sieci w terenie.

– GDOŚ ma istotną rolę do odegrania w tworzeniu sieci w Polsce. Wiąże się to nie tylko z szerokim zakresem kompetencji w dziedzinie ochrony środowiska, ale także z istnieniem struktur regionalnych, które powinny pomóc w sprawnym funkcjonowaniu sieci oraz z przenoszeniem jej celów do codziennej praktyki – mówi Michał Kiełsznia, Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska.

Głównymi celami funkcjonowania sieci jest wymiana doświadczeń pomiędzy szczeblem regionalnym a krajowym odnośnie istotnych zagadnień związanych z ochroną środowiska, w tym m.in. dobrych praktyk związanych z oceną oddziaływania na środowisko, zarządzaniem obszarami Natura 2000, zapobieganiem konfliktom społecznym i wywieranie wpływu na przyszły kształt polityki spójności w odniesieniu do nowej perspektywy finansowej 2007-2020.

Najważniejsze funkcje sieci ENEA w Polsce to:

    * współpraca w celu uwzględnienia kwestii środowiskowych w programowaniu przyszłej perspektywy finansowej;
    * promocja i pomoc w osiągnięciu zgodności z europejskimi i krajowymi przepisami w dziedzinie ochrony środowiska;
    * włączanie kwestii ochrony środowiska do działań współfinansowanych przez regionalne programy rozwoju i/lub fundusze UE, w celu promowania zrównoważonego rozwoju regionalnego;
    * usprawnienie współpracy z instytucjami zarządzającymi funduszami UE na etapie przygotowywania oraz wdrażania projektów;
    * współpraca z krajami UE w celu wymiany doświadczeń i korzystanie z najlepszych praktyk;
    * współpraca z organizacjami pozarządowymi w celu uniknięcia ewentualnego konfliktu ekologicznego, a także wysłuchania potrzeb „drugiej strony”;
    * doradztwo i szkolenia dla beneficjentów z aplikowania o środki EU;
    * usprawnienie procesu konsultacji społecznych;
    * poprawa jakości raportów środowiskowych;
    * stworzenie w ramach sieci sektorowych grup roboczych w obrębie Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska (RDOŚ).

W ramach sieci (oprócz pełniącej funkcji przewodniczącego DG Środowisko) biorą udział przedstawiciele państw członkowskich UE, przedstawiciele międzynarodowych organizacji ekologicznych (WWF, Birdlife International oraz Bankwatch), organizacji międzynarodowych takich jak Regional European Centre i inicjatyw europejskich takich jak EPRO (European Plastic Recycling Organisation). Od 2008 roku rozszerzono uczestnictwo państw członkowskich w organizacji o Instytucje Zarządzające funduszami UE w tych krajach.

Celem istnienia sieci jest kreowanie oraz inspirowanie wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy krajami członkowskimi – instytucjami wdrażającymi fundusze UE do integrowania wymiaru środowiskowego w ramach realizacji polityki spójności wdrażanej w krajach UE. Jednocześnie organizacja ta, jako jeden z celów zakłada tworzenie podobnych sieci w krajach członkowskich. Sieć krajowa funkcjonuje między innymi w Hiszpanii (RED), Grecji oraz we Włoszech (RETE).

Sieć organizuje cykliczne spotkania (dwa razy w roku) jedno odbywa się w Brukseli natomiast drugie w kraju członkowskim.

Funkcjonowanie sieci w Polsce będzie finansowane ze środków pomocy technicznej PO Infrastruktura i Środowisko.

źródło: mos.gov.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj