1 / 3

W czwartek w Gliwicach odbyło się oficjalne otwarcie nowego RIPOK-u, którego budowa została zrealizowana dzięki współpracy Remondisu oraz lokalnych władz. Inwestycja kosztowała ok. 40 mln zł, a jej wydajność to ok. 115 tys. t/rok.

Śląskie Centru Recyklingu to kompleksowy zakład gospodarki odpadami obejmujący instalację do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych oraz  nowoczesną sortownię surowców wtórnych. Zakład będzie posiadał status instalacji RIPOK dla Regionu Gospodarki Odpadami II województwa śląskiego. Moce przerobowe zakładu MBP wynoszą 115 tys. t/rok.

Inwestycja gwarantuje osiągnięcie wymaganych poziomów redukcji składowania odpadów biodegradowalnych oraz osiągnięcie wymaganych poziomów recyklingu i przygotowania do ponownego użycia  frakcji materiałowych  na poziomie wyznaczonym na 2020 rok.

Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych

Instalacja znajduje się w jednej hali technologicznej o powierzchni 4 000 m2, która składa się z linii do przetwarzania odpadów zmieszanych oraz linii sortowni surowców selektywnie zebranych.

Linia mechaniczna do przetwarzania komunalnych odpadów zmieszanych obejmuje rozrywarkę worków, separator metali żelaznych, kabinę sortowniczą oraz sito bębnowe. Instalację do biologicznego przetwarzania odpadów o wydajności 51 500 Mg/rok stanowią tunele żelbetowe z nawilżaniem i napowietrzaniem materiału oraz  z oczyszczaniem  powietrza procesowego w biopłuczce i biofiltrze, spełniająca wymogi najlepszej dostępnej technologii – BAT.

Linia sortowni surowców selektywnie zebranych

Instalację do sortowania surowców selektywnie zebranych o mocy przerobowej 15 tys. t/rok stanowi hala rozładunku, rozrywarka worków, separator balistyczny, wieloetapowa separacja optyczna i magnetyczna, kabina sortownicza, belownica oraz magazyn surowców wtórnych.

Kompleksowy zakład gospodarki odpadami zlokalizowany jest na terenie przylegającym do składowiska odpadów w Gliwicach oraz w bezpośrednim sąsiedztwie autostrady A4.

Koszt realizacji całej inwestycji wyniósł ok. 40 mln zł i sfinansowany został ze środków własnych spółki oraz pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Inwestycja została zrealizowana we współpracy z Miastem Gliwice poprzez Remondis Gliwice oraz Przedsiębiorstwo Składowania i Utylizacji Odpadów w Gliwicach.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj