Podpisano umowę między Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej a Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na wspólne dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem azbestu i wyrobów azbestowych w województwie śląskim w latach 2011-2012.

Dzięki niej samorządy gminne, posiadające na swoim terenie zinwentaryzowane i objęte gminnym programem likwidacji azbestu  wszelkie obiekty zawierające odpady azbestowe, mogą na ich likwidację uzyskać ze środków NFOŚiGW dotację w wysokości 50% kosztów kwalifikowanych. Pozostałe dofinansowanie może pochodzić ze środków WFOŚiGW w formie preferencyjnej pożyczki, która w połowie może zostać umorzona bez konieczności przeznaczenia umorzonej kwoty na nowe zadanie proekologiczne.

Z dofinansowania skorzystać mogą właściciele wszystkich obiektów objętych gminnym programem usuwania azbestu. W praktyce daje to szansę na sfinansowanie bezzwrotne w wysokości do 75% procent  kosztów dotyczących zdjęcia azbestu, transportu i jego unieszkodliwienia. Prace te musza zostać jednak wykonane przez firmę posiadającą odpowiednie zezwolenia na wykonywanie tego typu zadań, co musi być stosownie udokumentowane. Na realizację tego dwuletniego programu  przewidziano ok. 5 mln złotych, w tym 2,5 mln zł przekazanych z NFOŚiGW.

źródło: wfosigw.katowice.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj