Od 1 stycznia 2021 r. w Słupsku stawka za zagospodarowanie odpadami wyniesie od mieszkańca 21 zł. Ci, którzy nie zastosują się do obowiązku selektywnej zbiórki, do końca 2021 r. zapłacą podwójną stawkę, w 2022 r. potrójną, a w kolejnym roku jej czterokrotność – zdecydowali radni na sesji w środę.

Jedenastoma głosami za, dziewięcioma przeciw i trzema wstrzymującym się słupscy radni przyjęli uchwałę zmieniającą tę z 27 listopada 2019 w sprawie wyboru metody, ustalania opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.

Zgodnie z przyjętą uchwałą w Słupsku (Pomorskie) nadal obowiązywać będzie metoda naliczania opłaty za śmieci od iloczynu osób zamieszkałych daną nieruchomość. W listopadzie 2019 r. dyrektor wydziału gospodarki komunalnej w magistracie Katarzyna Guzewska informowała o fazie przygotowawczej projektu uchwały zmieniającej metodę, na tę, która zakłada naliczanie opłaty od metra sześciennego zużytej wody.

Od 1 stycznia 2021 r. o 3 zł wzrośnie opłata za segregowane śmieci. Mieszkańcy Słupska miesięcznie będą płacić 21 zł od osoby za śmieci zbierane w sposób selektywny, obowiązkowy zgodnie z przepisami znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Ta stawka zostanie pomniejszona o 2 zł tym właścicielom budynków jednorodzinnych, którzy kompostować będą przy domu bioodpady.

Natomiast dla tych, którzy nie będą stosować się do obowiązku selektywnej zbiórki, określono opłatę podwyższoną. W Słupsku od stycznia do końca grudnia 2021 r. wynosić ona będzie dwukrotność ustalonej na 21 zł stawki. W 2022 r. pobierana będzie w potrójnej wysokości, a w kolejnym roku stanowić ma jej czterokrotność.

Jak podano w uzasadnieniu, podjęcie uchwały „stało się niezbędne ze względu na stale rosnące koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami na terenie miasta Słupska”. Podwyżka stawki opłat ma pozwolić uniknąć deficytu.

Guzewska podała w środę, że system zagospodarowania odpadów kosztuje Słupsk 18 mln zł i „obecne stawki nie pokrywają tych kosztów”. Według analizy magistratu mieszkańcy produkują coraz więcej śmierci. Porównując luty z 2019 r. do lutego 2020 r. wzrost wyniósł 200 ton. Był on jeszcze wyższy w czerwcu i wyniósł 505 ton. Jak zaznaczyła Guzewska, porównując miniony rok do obecnego, na jednego mieszkańca przypada o 32 kg więcej śmieci.

Dodała przy tym, że coraz droższe są składowanie i utylizacja odpadów, przede wszystkim tych z frakcji energetycznej, gdzie opłata dla miasta wzrosła ze 165 zł za tonę do 500 zł za tonę. Wzrosły również ceny recyklingu, co jak podała, ma związek z wycofaniem się Chin z odbioru papieru i plastiku. Obecnie za odbiór 1 tony papieru Słupsk płaci 106 zł. Wcześniej ten koszt wynosił 30 zł.

Od marca 2020 r. mieszkańcy płacą miesięcznie 18 zł za selektywną zbiórkę odpadów komunalnych. Zgodnie z uchwałą z 27 listopada 2019 r. do końca grudnia 2020 r. opłata za niestosowanie się do obowiązku segregacji śmieci wynosi dwukrotność podstawowej stawki. W 2021 r. miała być ona pobierana w potrójnej wysokości, a w kolejnym roku stanowić jej czterokrotność. Przed zmianą ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w Słupsku miesięczna stawka za nieselektywną i selektywną zbiórkę odpadów wynosiła odpowiednio 24 zł i 12 zł.

Czytaj więcej

Skomentuj