Mieszkańcy Warszawy wciąż nielegalnie pozbywają się śmieci. To wniosek płynący nie tylko z monitoringu miasta, ale też z kontroli umów na wywóz odpadów – informuje Zarząd Oczyszczania Miasta.

W I półroczu tego roku w 10% skontrolowanych nieruchomości nie okazano umów na odbiór odpadów, a taki obowiązek nakłada na mieszkańców Regulamin utrzymania porządku i czystości. Dodatkowo w 20% nieruchomości nie posiadało umów na odbiór odpadów posegregowanych. Między styczniem a czerwcem kontrolą objęto 5456 nieruchomości w wyniku których udzielono niemal 160 pouczeń i nałożono 65 mandatów.

Zarząd Oczyszczania Miasta wspólnie ze Strażą Miejską sprawdza czy właściciele i zarządcy nieruchomości wywiązują się z obowiązku oddawania odpadów firmom wywozowym. Kontrolerzy odwiedzają zarówno posesje prywatne, jak podmioty prowadzące działalność gospodarczą, instytucje oraz spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe. Odwiedzin kontrolerów można spodziewać się zarówno w dni powszednie, jak i w soboty. Kontrole prowadzone są w systemie dwuzmianowym. Najpierw z wyprzedzeniem ZOM informuje właścicieli nieruchomości o zamiarze przeprowadzenia kontroli oraz określa jej zakres i termin. Podczas samej wizyty pracownik ZOM i strażnik miejski sprawdzają umowy, aneksy i dowody opłat za usługi odbioru odpadów stałych i ciekłych. Z kontroli sporządza się protokół, którego egzemplarze otrzymuje kontrolowana osoba, dzielnicowy Wydział Ochrony Środowiska i ZOM.

Zdarza się, że mimo uprzedzenia o kontroli nie udaje się nikogo zastać. W przypadku dwukrotnej nieobecności kontroler zostawia informację o obowiązku zgłoszenia się w dzielnicowym Wydziale Ochrony Środowiska gdzie należy przedstawić dokumenty.

źródło: ZOM

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj