W Świętochłowicach na terenie składowiska odpadów komunalnych zarządzanego przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej uroczyście otwarto nowo wybudowaną sortownię odpadów.

Budowa sortowni rozpoczęła się w lipcu 2011r. i została zakończona 30 maja 2012r.

Inwestycja została zrealizowana przez Gminę Świętochłowice przy wsparciu finansowym, w formie dotacji, z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, priorytet V "Środowisko", działanie 5.2 "Gospodarka odpadami". Koszt realizacji przedmiotowego zadania oszacowany został na kwotę 11 156 197,50 zł z czego środki funduszu, w ramach dofinansowania wyniosły 9.240.678,38 zł, co stanowiło 82,83% dofinansowania.

Sortownia została wybudowana według rozwiązań technologicznych firmy SUTCO Polska. Posiada przepustowość 30 000 ton na rok zmieszanych odpadów komunalnych, przy pracy jednozmianowej.

Do sortowni dostarczane będą odpady komunalne zmieszane oraz wysegregowane u źródła odpady surowcowe, tj. pochodzące z selektywnej zbiórki prowadzonej na terenie gminy.

Na linii technologicznej wydzielane będą między innymi: papier i tektura, tworzywa sztuczne (w tym folie, PET, HDPE, PP), szkło opakowaniowe, opakowania wielomateriałowe, metale nieżelazne, metale żelazne oraz frakcja odpadów biodegradowalnych.

źródło: mpgk.eu

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj