Już trzeci rok z rzędu odnotowano spadek emisji gazów cieplarnianych w UE. Sporządzony przez Europejską Agencję Środowiska wykaz emisji za rok 2007 i 2008 ukazuje, że poziom emisji w krajach UE-15 spadł o 1,6 proc. w porównaniu z 2006 r., podczas gdy gospodarka odnotowała wzrost o 2,7%.

Dzięki tej redukcji UE-15 zbliża się do osiągnięcia celu założonego w protokole z Kioto, polegającego na zmniejszeniu w latach 2008-2012 emisji o przynajmniej 8% w porównaniu z 1990.

Odnotowany spadek oznacza, że emisje w krajach UE-15 zmalały o 5% w porównaniu z rokiem bazowym (dla większości przypadków jest to rok 1990), natomiast w całej UE-27 emisje spadły w 2007 o 1,2%, czyli zmniejszyły się o 12,5% w stosunku do roku bazowego.

Spadek poziomu emisji obserwowany ostatnio w krajach UE-15 utwierdza nas w przekonaniu, że uda nam się osiągnąć cel określony w protokole z Kioto – wyraził swoją radość z wyników komisarz Dimas. – Ponieważ ponad połowa państw członkowskich UE-15 ponownie odnotowała w 2007 r. znaczne obniżenie poziomów emisji, naszym głównym celem jest obecnie zadbanie o to, by na konferencji, która odbędzie się w grudniu w Kopenhadze, udało nam się osiągnąć ambitne światowe porozumienie w sprawie zmian klimatu na okres następujący po roku 2012. Powstaną w ten sposób ramy dla przyszłych redukcji emisji na świecie.

Komisarz dodał również, że pomimo tego, iż redukcja emisji odnotowana w 2007 r. w krajach UE-15 wynikała po części ze sprzyjających warunków atmosferycznych w niektórych państwach członkowskich, obserwowana od trzech lat tendencja spadkowa wskazuje, że aktywna polityka klimatyczna oraz środki podejmowane na szczeblu krajowym i unijnym od czasu uchwalenia protokołu z Kioto zaczynają przynosić owoce. – Przyjęty w zeszłym miesiącu pakiet klimatyczno-energetyczny gwarantuje jeszcze większe redukcje poziomu emisji w nadchodzących latach – zapewnia komisarz.

Spadek emisji w krajach UE-15 o 1,6% w porównaniu z 2006 kontrastował ze wzrostem PKB rzędu 2,7%. Oznacza to, że UE odnosi sukcesy w rozdzielaniu poziomu emisji i wzrostu gospodarczego. Emisje spadały również w dwóch poprzednich latach o 0,9% w 2005 i 0,6% w 2006.

Głównym powodem obniżenia poziomu emisji łącznie o 63,9 mln ton równoważnika CO2 w 2007 był spadek emisji z gospodarstw domowych ze względu na wysokie temperatury oraz ograniczenie emisji z przemysłu wytwórczego oraz produkcji żelaza i stali. Wzrosły z kolei emisje związane z chłodnictwem i klimatyzacją.

W okresie od roku bazowego do 2007 r. spadek emisji odnotowała większość sektorów. Poziom emisji z procesów przemysłowych obniżył się o 14%, z sektora energetycznego o 1%, z użytkowania rozpuszczalników i innych produktów o 24%, z rolnictwa o 11% i z odpadów o 39%. Z kolei emisje z transportu wzrosły ogółem o 23,7%, natomiast z transportu drogowego o 24,7%.

Emisje w całej UE-27 spadły w 2007 r. o 1,2%. Konsekwentnie utrzymały poziom 12,5% poniżej poziomu z roku bazowego (który dla niektórych państw członkowskich jest inny niż rok 1990) i 9,3% poniżej poziomu z 1990. Spadek o łącznie 59 mln ton równoważnika CO2 w porównaniu z 2006 można zasadniczo przypisać tym samym przyczynom, które dotyczyły krajów UE-15. Wzrost emisji w całej UE-27 odnotowano w transporcie, produkcji cementu oraz w publicznej produkcji energii elektrycznej i cieplnej, a także w chłodnictwie i klimatyzacji.

W protokole z Kioto nie określono docelowego poziomu emisji dla całej UE-27, ponieważ kraje UE-12 nie były jeszcze wówczas państwami członkowskimi Unii. Jednak wszystkie państwa UE-12 podjęły indywidualne zobowiązania z Kioto do ograniczenia emisji do 6% lub 8% w porównaniu z rokiem bazowym, z wyjątkiem Cypru i Malty, które nie wyznaczyły żadnych celów.

Dane zostały zebrane przez Europejską Agencję Środowiska i przedłożone Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu.

źródło: Komisja Europejska

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj