31 marca w Katowicach odbyło się IX Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Polskiej Izby Ekologii. W sali konferencyjnej Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej zjawiło się 49 przedstawicieli firm – członków PIE.

– Staramy się zacieśniać współpracę z gminami, nasi eksperci doradzają, jak pisać wniosku o dofinansowanie z Unii, wspieramy inicjatywy proekologiczne skierowane do dzieci i młodzieży, organizujemy doroczny konkurs o Ekolaury PIE dla firm osiągających najlepsze wyniki w dziedzinie ochrony środowiska. Wciąż jednak szukamy nowych możliwości i pól działania – mówił prezes zarządu PIE Grzegorz Pasieka.

– Za bardzo ważne uznaje się współpracę z uczelniami wyższymi zajmującymi się edukacją w zakresie ochrony środowiska, w tym także w zakresie prawa ochrony środowiska. Konieczne jest rozwijanie współpracy ze związkami gmin i przedsiębiorstwami gmin, które realizują zadania w zakresie ochrony środowiska – przekonywał Pasieka.

Jacek Pustelnik, przewodniczący Rady Izby III kadencji stwierdził, że pozytywnym elementem działalności Izby w 2007 roku była poprawa aktywności szkoleniowej oraz lepsze funkcjonowanie strony internetowej. Utrzymywana była równowaga finansowa.  Negatywnym elementem  była większa ilość podmiotów skreślonych od ilości przyjęć nowych członków Polskiej Izby Ekologii. Na zmniejszenie się liczby członków Polskiej Izby Ekologii miała istotny wpływ stosowana zasada skreślania podmiotów, które od kilku lat nie regulują składek członkowskich.

W czasie Walnego Zgromadzenia zostały przyjęte sprawozdania z działalności Rady Izby oraz  Zarządu PIE. Zebranie przyjęło także Bilans oraz Rachunek Zysków i Strat Izby za 2007r.

Członkowie Walnego Zgromadzenia udzielili absolutorium Radzie i Zarządowi Izby za wykonane obowiązki w 2007 roku.  

W trakcie posiedzenia WZ wybrało nowy skład Rady Izby IV kadencji. Głosowanie poprzedziła burzliwa dyskusja nad ilością Członków Rady Izby, ostatecznie liczba Członków stanęła na 12.

Członkowie Rady Izby Polskiej Izby Ekologii IV kadencji :
1.    ŚLEZIAK Czesław – Przewodniczący Rady Izby PIE
2.    SWATOŃ Jerzy – Wiceprzewodniczący Rady Izby PIE
3.    GIEBUROWSKI Bogdan – Sekretarz Rady Izby PIE

Członkowie Rady Izby PIE :
4.    HAWRYLEWICZ Jan
5.    JUSZCZYK Piotr
6.    KANIA Bożena
7.    KRAMZA Marek
8.    KRÓL Roman
9.    LITKE Mirosław
10.  SŁOWIK Norbert
11.  SOBIECKI Marek
12.  STAWIANY Wojciech

Przewodniczący Rady Izby Czesław Śleziak podziękował za zaufanie, stwierdził że wierzy że Izba może być najbardziej znaczącym podmiotem w szeroko rozumianej ochrony środowiska w Polsce.-  PIE musi nabrać dynamiki, winna zając się sprawami strategicznymi dla ochrony środowiska – mówił.

Najbliższe posiedzenie RI związane będzie z określeniem planu pracy Rady Izby oraz wyboru Zarządu PIE.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj