Najpierw problemy z wdrożeniem BDO, potem epidemia koronawirusa – ostatnie miesiące nie były łatwe dla przedsiębiorców działających w branży gospodarki odpadami. I choć tarcza antykryzysowa 3.0 dała firmom więcej czasu na rozliczenie się z obowiązków środowiskowych, to zarazem wprowadziła sporo zamieszania – sporej grupie przedsiębiorców trudno się połapać, co i do kiedy mają zrobić, a czego nie muszą robić wcale.

Dlatego poniżej przedstawiamy chronologicznie ułożony wykaz terminów.

31 sierpnia 2020 r.

Do tego dnia trzeba złożyć roczne sprawozdania za 2019 r. dotyczące odpadów komunalnych, przy czym po raz pierwszy przy wykorzystaniu BDO. Sprawozdanie takie przesyła się wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta.

Składają je:

 • odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości,
 • prowadzący punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK),
 • zbierający odpady komunalne, w tym także prowadzący punkt skupu (nie robi tego jednak prowadzący PSZOK oraz zbierający przyjmujący odpady od innego zbierającego).

11 września 2020 r.

Również po raz pierwszy za pomocą BDO przedsiębiorcy muszą składać marszałkowi województwa tzw. odpadowe roczne sprawozdania za 2019 r. Chodzi tutaj o:

 • wprowadzających opakowania lub produkty w opakowaniach, eksportujących je i dokonujących wewnątrzwspólnotowej dostawy. W praktyce obowiązek ten dotyczy prowadzących sklepy lub hurtownie, w których oferuje się torby na zakupy z tworzywa sztucznego, objęte opłatą recyklingową, a także organizacji odzysku opakowań i organizacji samorządu gospodarczego, które zawarły porozumienie z marszałkiem województwa,
 • wprowadzających na terytorium kraju produkty, czyli opony, oleje smarowe, preparaty smarowe, a także organizacje odzysku,
 • wprowadzających pojazdy (kategorii M1, N1 i L2e), a także przedsiębiorców prowadzących stacje demontażu pojazdów i strzępiarki,
 • wprowadzających sprzęt lub autoryzowanych przedstawicieli, a także organizacje odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
 • wprowadzających baterie lub akumulatory.

Warto przy tym pamiętać, że duża grupa ww. przedsiębiorców jest zobowiązana do wnoszenia opłat produktowych i recyklingowych – termin na ich zapłatę nie został przesunięty i za 2019 r. trzeba je było uiścić do 15 marca 2020 r.

30 września 2020 r.

Z 30 kwietnia na 30 września przesunięto termin na audyt zewnętrzny za 2019 r. Muszą go przeprowadzić:

 • przedsiębiorcy, którzy wystawiali dokumenty DPO/DPR,
 • prowadzący recykling lub inny niż recykling proces odzysku odpadów opakowaniowych o masie powyżej 400 ton,
 • przedsiębiorcy, którzy wystawiali dokumenty EDPO/EDPR potwierdzające eksport odpadów opakowaniowych lub wewnątrzwspólnotową dostawę odpadów opakowaniowych o masie powyżej 400 ton,
 • organizacje odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz prowadzący zakłady przetwarzania.

31 października 2020 r.

W tym terminie podmioty obowiązane do prowadzenia ewidencji odpadów (za wyjątkiem prowadzących strzępiarki i stacje demontażu) muszą przekazać marszałkowi województwa sprawozdania, o których mowa w art. 75 ustawy o odpadach.

Za poprzednie lata podmioty te były obowiązane przekazać zbiorcze zestawienia danych o: rodzajach i ilości odpadów, sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania odpadów. Wśród firm mających taki obowiązek są wytwórcy odpadów, prowadzący ich zbieranie (poza odbierającymi odpady komunalne), prowadzący ich przetwarzanie oraz podmioty wydobywające odpady ze składowisk czy zwałowisk na podstawie odpowiednich zgód.

31 grudnia 2020 r.

Do końca 2020 r. pozostawiono możliwość sporządzania dokumentów ewidencji odpadów w formie papierowej. Wzory kart, na podstawie których można prowadzić taką ewidencję, znajdują się w załącznikach 5a-5g ustawy o odpadach. Są to kolejno: karta przekazania odpadu, dwa rodzaje kart przekazania odpadów komunalnych, a także karty: ewidencji odpadów, komunalnych osadów ściekowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, pojazdów wycofanych z eksploatacji i odpadów niebezpiecznych.

Także do końca roku podmioty obowiązane do wpisu do rejestru BDO, które wystąpiły o wpis, lecz nie uzyskały jeszcze numeru rejestrowego, mogą prowadzić działalność i nie grożą im za to kary (wynoszące od 5 tys. do 1 mln zł). Mogą również prowadzić papierową ewidencję przed uzyskaniem wpisu do rejestru. Ostatecznie został całkowicie usunięty obowiązek wprowadzenia tych papierowych ewidencji do BDO.

Sześć miesięcy od dnia odwołania epidemii

Specustawa o COVID-19 w art. 15zzzzzy przedłużyła terminy obowiązywania zezwoleń na zbieranie lub przetwarzanie odpadów, pozwoleń na wytwarzanie odpadów oraz pozwoleń zintegrowanych – zachowają one ważność jeszcze nie dłużej niż przez sześć miesięcy od odwołania stanu epidemii na obszarze kraju. Będą one honorowane do czasu rozpoznania wniosku o zmianę decyzji albo pozostawienia go bez rozpoznania. Jest jednak jeden warunek: termin ważności tych dokumentów musi upłynąć w czasie epidemii (zagrożenia epidemicznego), a wniosek o zmianę musiał być złożony do 5 marca 2020 r.

Przedłużeniu maksymalnie na taki sam czas (do rozpoznania wniosku) ulega też termin obowiązywania pozwolenia na wytwarzanie odpadów albo pozwolenia zintegrowanego. Tu także termin ważności pozwolenia musiał upłynąć podczas stanu epidemii (zagrożenia epidemicznego) i musiał być złożony wniosek o wydanie kolejnego pozwolenia albo o przedłużenie terminu obowiązywania pozwolenia zintegrowanego.

Na podstawie: DGP

Czytaj więcej

2 Komentarze

 1. Nie składa sprawozdania do dnia 31 sierpnia 2020 r. zbierający przyjmujący odpady od innego zbierającego. Czyli co, nie składa sprawozdania ten co przyjmuje odpady z grupy komunalnych na podstawie KPO ? A jak przyjmuje butelki po wodzie na skupie albo metale od osób fizycznych, to składa sprawozdanie o odpadach komunalnych czy nie? Przepisów bez liku, tyle że zrozumieć się już nic nie da.

Skomentuj