Podmioty, które odbierają odpady, muszą złożyć do 30 kwietnia sprawozdanie z I kwartału 2012 r. Mogą to zrobić w dowolnej formie, choć są już opracowane przez resort środowiska wzory formularzy.

W związku z wynikającym z art. 9n oraz 9o ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391) obowiązkiem składania kwartalnych sprawozdań przez podmioty prowadzące działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz podmioty prowadzące działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. Podmioty te są obowiązane do złożenia sprawozdań właściwemu ze względu na miejsce wykonywania działalności wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta, do końca miesiąca następującego po kwartale, czyli do 30 kwietnia 2012 r.

Wzory sprawozdań zostaną określone rozporządzeniem Ministra Środowiska. Rozporządzenie to zostało skierowane do podpisu Ministra Środowiska i wejdzie w życie 14 dni od dnia ogłoszenia (co nastąpi po 30 kwietnia 2012 r.).

"W związku z powyższym wymienione podmioty nie mają obowiązku składania sprawozdań za I kwartał 2012 r. na formularzu określonym przez Ministra Środowiska. Jednakże mają obowiązek przekazania wójtowi, burmistrzowi, prezydentowi miasta informacji wymaganych odpowiednio w art. 9n ust. 3 lub 9o ust. 3. Do czasu wejścia w życie ww. rozporządzenia forma przekazania tych informacji jest dowolna. Podmioty mogą skorzystać ze wzorów formularzy, które będą obowiązywały, jednakże w przypadku gdy nie skorzystają z tych formularzy i przekażą wymagane informacje w innej formie, gminy nie mają podstawy, aby odmówić ich przyjęcia" – informują urzedznicy z Ministerstwa Środowiska.

Dla podmiotów, które będą chciały skorzystać z formularzy określonych w skierowanym do podpisu Ministra Środowiska rozporządzeniu, resor zamieszcił wzory formularzy w formacie .doc, umożliwiającym wprowadzanie danych:

http://www.mos.gov.pl/artykul/4810_sprawozdawczosc/18451_informacja_na_temat_formy_skladania_sprawozdan_o_odebranych_odpadach_komunalnych_odebranych_nieczystosciach_cieklych_oraz_realizacji_zadan_z_zakresu_gospodarki_odpadami_komunalnymi_za_i_kwartal_2012_r.html


UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj