27 wyspecjalizowanych jednostek Państwowej Straży Pożarnej, a wśród nich komenda główna, komendy powiatowe i ośrodki szkoleniowe, za półtora roku będą dysponowały najnowocześniejszym sprzętem ratownictwa chemicznego i ekologicznego, ze specjalnym robotem operacyjnym włącznie.

19 sierpnia 2010 r. w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie gen. brygadier Wiesław Leśniakiewicz – Komendant Główny PSP oraz Władysław Jan Majka – z-ca prezesa zarządu NFOŚiGW podpisali umowę dofinansowania ogólnopolskiego projektu „Wsparcie techniczne ratownictwa ekologicznego i chemicznego”, który zakłada ambitny cel: skrócenie o połowę czasu rozpoznania i reagowania na zagrożenie o charakterze chemiczno-ratowniczym (do 3 godzin). Koszt projektu wynosi 30 mln zł, z czego 85% pochodzi ze środków unijnych (25,5 mln zł), pozostałe 4,5 mln zł to środki z budżetu państwa.

W ramach projektu zakupionych zostanie:
– 16 samochodów rozpoznania chemicznego z bardzo bogatym wyposażeniem
– 2 samochody lekkie
– sprzęt dla 5 szkół PSP
– 3 chromatografy gazowe ze spektrofotometrem masowym
– 8 urządzeń do zdalnej detekcji skażeń
– 1 robot rozpoznania chemicznego
– 160 szt. ubrań gazoszczelnych oraz
– 2 kontenery dekontaminacyjne.

Zakup tego sprzętu zapewni identyfikację substancji niebezpiecznych, a na tej podstawie umożliwi likwidację skutków zagrożeń naturalnych oraz poważnych awarii chemicznych i ekologicznych.

Projekt ten stanowi uzupełnienie budowy kompleksowego systemu ratownictwa chemicznego i ekologicznego PSP, który w swej ostatecznej formie pozwoli na analizowanie i prognozowanie, szybkie reagowanie i rozpoznanie oraz sprawne likwidowanie skutków zagrożeń, w tym min. skutków poważnych awarii przemysłowych ,wypadków i katastrof na szlakach komunikacyjnych.

Generał Leśniakiewicz podkreślił, że ”problemem głównym, do którego rozwiązania przyczyni się realizacja projektu jest obecnie ograniczona zdolność działań PSP na obszarze Polski w zakresie rozpoznania zagrożeń, usuwania ich skutków i przywracania środowiska do stanu właściwego”.

Przewidywane efekty projektu to, min.: obniżenie kosztów skutków wystąpienia negatywnych zjawisk naturalnych i zagrożeń chemiczno-ekologicznych, skrócenie czasu trwania akcji ratowniczych, skrócenie czasu analizy zagrożeń, zwiększenie bezpieczeństwa ratowników, szybsza identyfikacja i neutralizacja substancji niebezpiecznych czy wyszkolenie specjalistycznej kadry ratowników.

Projekt „Wsparcie techniczne ratownictwa ekologicznego i chemicznego” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko; Działanie 3.2. Zapobieganie i ograniczanie skutków zagrożeń naturalnych oraz przeciwdziałania poważnym awariom.

źródło: nfosigw.gov.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj