Komisja Europejska zatwierdziła finansowanie 202 nowych projektów w ramach unijnego programu ochrony środowiska LIFE+. Projekty te obejmują działania w dziedzinie ochrony przyrody, polityki ochrony środowiska i przeciwdziałania zmianie klimatu oraz informacje i komunikację w zakresie zagadnień dotyczących ochrony środowiska.

Stanowią one inwestycję sięgającą łącznie 516,5 mln euro, z czego UE zapewni 268,4 mln euro.

W ostatnim naborze wniosków, który zakończył się w lipcu 2011 r., Komisja otrzymała 1 078 wniosków z 27 państw członkowskich UE. 202 spośród nich zakwalifikowały się do współfinansowania w ramach trzech komponentów programu: LIFE+ przyroda i różnorodność biologiczna, LIFE+ polityka i zarządzanie w zakresie ochrony środowiska oraz LIFE+ informacja i komunikacja.

Projekty LIFE+ przyroda i różnorodność biologiczna służą poprawie stanu ochrony zagrożonych gatunków i siedlisk. Spośród 268 złożonych wniosków Komisja zakwalifikowała do finansowania 76 projektów zgłoszonych przez instytucje działające na rzecz ochrony środowiska, organy rządowe oraz inne podmioty.

Realizowane w 22 państwach członkowskich projekty stanowią inwestycję o łącznej wartości 241,8 mln euro, z czego 136 mln euro zapewni UE. Ochrony przyrody dotyczy 71 projektów, które przyczyniają się do realizacji dyrektyw ptasiej i siedliskowej oraz funkcjonowania sieci Natura 2000. Pozostałe pięć projektów dotyczy szerszej problematyki różnorodności biologicznej.

Projekty LIFE+ polityka i zarządzanie w zakresie ochrony środowiska to projekty pilotażowe, które przyczyniają się do rozwoju innowacyjnych koncepcji politycznych, technologii, metod i instrumentów.

Spośród 607 złożonych wniosków Komisja zakwalifikowała do finansowania 113 projektów zgłoszonych przez wiele różnego rodzaju organizacji z sektora publicznego i prywatnego. Wybrane projekty stanowią inwestycję o łącznej wartości 258,4 mln euro, z czego UE zapewni 124,4 mln euro.

W ramach tego komponentu Komisja przeznaczy ponad 31,4 mln euro na 23 projekty bezpośrednio dotyczące przeciwdziałania zmianie klimatu o całkowitym budżecie w wysokości 67,8 mln euro. Ponadto wiele innych projektów, które dotyczą głównie innych kwestii, będzie również pośrednio wpływać na emisje gazów cieplarnianych. Odpady i gospodarka wodna to dwa ważne obszary, których dotyczy odpowiednio 29 i 19 wybranych projektów.

Projekty LIFE+ informacja i komunikacja służą rozpowszechnianiu informacji i popularyzacji zagadnień związanych ze środowiskiem, a także zapewnianiu szkoleń i poszerzaniu wiedzy na temat zapobiegania pożarom lasów.

Spośród 203 złożonych wniosków Komisja zakwalifikowała do finansowania 13 projektów zgłoszonych przez różne organizacje z sektora publicznego i prywatnego, zajmujące się ochroną przyrody lub środowiska. Wybrane projekty, realizowane w dziewięciu państwach członkowskich, stanowią inwestycję o łącznej wartości 16,2 mln euro, z czego około 7,2 mln euro zapewni UE.

LIFE+ jest instrumentem finansowym Unii Europejskiej na rzecz ochrony środowiska i dysponuje budżetem w wysokości 2 143 mld euro na lata 2007-2013. Komisja ogłasza rocznie jeden nabór wniosków dotyczących projektów LIFE+.

źródło: KE

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj