2 stycznia liczba podpisanych umów w ramach priorytetów I – III Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, współfinansowanych ze środków Funduszu Spójności przekroczyła 100.

Tego bowiem dnia w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi podpisane zostały umowy o dofinansowanie dla projektów „Kompleksowe rozwiązanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki” oraz „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Mieście i Gminie Działoszyn”.
Oba projekty będą realizowane w ramach I Priorytetu POIiŚ – Gospodarka wodno–ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM.

Całkowita wartość projektu „Kompleksowe rozwiązanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki” to ok. 83,5 mln zł, w tym wartość unijnego dofinansowania – ok. 63,4 mln zł. Zakres rzeczowy projektu obejmuje m.in. rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków w gminie Aleksandrów Łódzki, budowę sieci kanalizacji sanitarnej oraz budowę kolektora zachodniego o łącznej długości 43,6 km. Dzięki unijnemu dofinansowaniu Miasto Aleksandrów Łódzki ma szansę na wzrost poziomu skanalizowania Gminy o ok. 20% (z 64% do 83,5% w 2014 r.). Realizacja projektu pozwoli na poprawę jakości wód powierzchniowych i utrzymanie czystości zasobów wód podziemnych.

Całkowita wartość projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Mieście i Gminie Działoszyn” wynosi ok. 32,5 mln zł, w tym wartość dofinansowania UE – ok. 20 mln zł. Zakres rzeczowy projektu obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej o długości 21,4 km oraz modernizację oczyszczalni ścieków w Trębaczewie. Dzięki unijnemu dofinansowaniu nastąpi wzrost stopnia skanalizowania gminy o 21% (z 68% do 89%), wyposażenie ponad 2,5 tys. mieszkańców Miasta i Gminy Działoszyn, podmiotów gospodarczych i podmiotów użyteczności publicznej w infrastrukturę, która zapewni odbiór i oczyszczenie ścieków komunalnych zgodnie z wymogami prawa krajowego i unijnego.

Według stanu na dzień 15 stycznia br. łączna liczba podpisanych umów we wszystkich priorytetach wdrażanych przez MŚ to 209, w tym 100 umów dla projektów realizowanych w ramach priorytetów I-III.

źródło: mos.gov.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj