Stan prac nad plan przeciwdziałania skutkom suszy przedstawił dziś prezes Wód Polskich Przemysław Daca. To pierwszy tak kompleksowy projekt działań w tej dziedzinie w naszym kraju.

Światowy Dzień Wody to tradycyjnie okazja do zwrócenia uwagi na najważniejsze kwestie w obszarze gospodarki wodnej w Polsce. Z tej okazji w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego ponad 100 ekspertów dyskutowało o jednym z narastających problemów – zjawisku suszy w Polsce.

Susza to jedno z najbardziej dotkliwych i trudnych do przeciwdziałania zjawisk naturalnych oddziałujących na środowisko, gospodarkę i społeczeństwo. Eksperci akcentują: jest to zjawisko naturalne i nie sposób mu skutecznie zapobiec. W gestii poszczególnych państw leży jednak minimalizowanie skutków suszy. PGW Wody Polskie pracuje nad pierwszym, krajowym planem przeciwdziałania skutkom suszy w Polsce.

– Do 2020 roku będziemy mieli kompleksowy plan działań dla ograniczenia skutków suszy w naszym kraju – powiedział Przemysław Daca prezes Wód Polskich

Podczas dyskusji dokonana została identyfikacja zjawiska suszy w podziale na poszczególne jej typy. Przedstawiono także obszary wrażliwe na suszę – pierwsze wyniki przeprowadzonej w ramach PPSS ankietyzacji wśród 3,5 tys. interesariuszy. W dyskusji nie zabrakło także szerszego kontekstu – globalnych zmian klimatu, z którymi boryka się także Polska.

Do przygotowania planu przeciwdziałania skutkom suszy Prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie jest zobligowany przepisami Prawa wodnego. Polem do prezentacji projektu planu będą ogólnopolskie konferencje oraz półroczne konsultacje społeczne, które rozpoczną się w połowie 2019 roku. – Do 2020 roku będziemy mieli kompleksowy plan działań dla ograniczenia skutków suszy w naszym kraju – powiedział Przemysław Daca prezes Wód Polskich na początku spotkania.

Czytaj więcej

1 Komentarz

  1. heh dalej betonujcie rzeki i regulujcie Odre i Wisłe a wyschnie ten kraj na wiór, tamy są dobre ale tylko w przypadku małej retencji a nie na rzekach gdzie powinno się rozsuwać wały przeciwpowodziowe tak aby rzeka miała więcej miejsca – więcej wody pozostawało

Skomentuj