26 stycznia w siedzibie MPGK Krosno podpisano umowę na realizację zadania „Budowa suszarni słonecznej odwodnionych osadów ściekowych na oczyszczalni ścieków w Krośnie”, wchodzącego w zakres Projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej miasta Krosna – I Etap”.

Umowa na kwotę 8.278.920,00 złotych została zawarta pomiędzy Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej – Krośnieński Holding Komunalny a Inżynierią Rzeszów. Zgodnie z zawartą umową termin zakończenia robót przewiduje się w lipcu 2012 r.

Zadanie obejmuje budowę, na terenie Oczyszczalni Ścieków w Krośnie przy ul. Drzymały, suszarni słonecznej osadów składającej się z trzech tuneli suszarniczych wyposażonych w instalacje technologiczne.

Tunele suszarnicze zostały zaprojektowane jako lekkie konstrukcje stalowe z pokryciem z niebarwionych, jednokomorowych płyt poliwęglanowych (PC), oddalonych od siebie o 5 m. Konstrukcja suszarni będzie wykonana z prefabrykowanych elementów w tym słupów wsporczych i dźwigarów – kratownic. W ścianach szczytowych tuneli suszarniczych będą znajdowały się drzwi rozsuwane umożliwiające wjazd ładowarki. Teren pomiędzy tunelami zostanie ukształtowany w taki sposób by umożliwić powierzchniowy spływ wód opadowych do studzienek kanalizacji deszczowej zlokalizowanych w ciągach dróg wewnętrznych oczyszczalni. Obszary pomiędzy ścianami czołowymi tuneli suszarniczych i istniejącymi drogami wewnętrznymi zostaną utwardzone i wyasfaltowane i będą stanowiły podjazdy do tuneli suszarniczych.

Instalacja technologiczna będzie wykorzystywana do suszenia osadów ściekowych. W wyniku suszenia maziste osady ściekowe o uwodnieniu 80% zostaną przekształcone w granulat osadowy o zawartości ok. 20% wody. Do suszenia będzie wykorzystana energia promieniowania słonecznego (efekt cieplarniany) wspomagana ciepłem ze źródła zewnętrznego. Zewnętrznym źródłem ciepła będzie istniejąca kotłownia biogazowa. Instalacjami technologicznymi w suszarniach będą: instalacja ogrzewania podłogowego, instalacja grzewczo – wentylacyjna, instalacja przegarniacza osadów.

Instalacjami grzewczymi będą instalacja ogrzewania podłogowego i nagrzewnice powietrza wentylacyjnego. Suszenie będzie prowadzone w sposób szarżowy. Instalacja suszarnicza nie wymaga stałej obsługi. Osady ściekowe będą suszone na szczelnej płycie z zatopionymi w niej rurami ogrzewania podłogowego. Zbiornik osadów suszonych będzie ograniczony z obydwu stron ścianami oporowymi do których będą przytwierdzone szyny jezdne przegarniacza osadów o rozpiętości 10,0 m.

W procesie suszenia nie będą powstawać odpady inne niż ustabilizowane osady ściekowe. W wyniku suszenia 3,5-krotnie zmniejszy się masa i objętość wytwarzanych w oczyszczalni osadów (odpadów).

źródło: ekrosno.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj