Łódzka Spółka Infrastrukturalna, jako właściciel miejskiej sieci wodociągowo-kanalizacyjnej, przygotowuje się do realizowanego przez miasto projektu Metropolitalna Sieć Szerokopasmowego Dostępu Do Internetu.

W Łodzi projekt ten zakłada budowę infrastruktury światłowodowej w istniejącej kanalizacji ściekowej, która ze względu na swoją rozległość i dostępność została oceniona jako najbardziej atrakcyjna do realizacji tego projektu.

Ze względu na lokalizację światłowodu w istniejącej infrastrukturze podziemnej w  znacznym stopniu skróci się czas realizacji inwestycji, a także wyeliminowane zostaną utrudnienia związane z prowadzeniem robót metodami tradycyjnymi (wykopowymi).

Obecnie spółka jest na etapie przygotowywania  się do podjęcia decyzji  w jaki sposób światłowód zostanie ułożony w łódzkiej  kanalizacji.

Ułożenie infrastruktury światłowodowej w miejskiej sieci kanalizacyjnej umożliwi doprowadzenie szerokopasmowego Internetu do jednostek organizacyjnych miasta ze szczególnym uwzględnieniem jednostek edukacyjnych. Ponadto poprzez doposażenie światłowodu w urządzenia kontrolno-pomiarowe możliwy będzie monitoring  i zarządzanie miejską siecią wodociągowo kanalizacyjną, co w istotny sposób wpłynie na jakość świadczonych usług.

W pierwszym etapie współfinansowanym z funduszy unijnych w łódzkiej kanalizacji sanitarnej zostanie wybudowane ok. 200 km światłowodu. Robot będzie wykorzystany do układania sieci w kanalizacji tzw. nieprzełazowej tj. o średnicy poniżej 1 m.

Projekt Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu ujęty jest w przyjętym przez Zarząd Województwa Łódzkiego (Uchwała nr 923/07 z dnia 8 sierpnia 2007 roku) Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013, IV oś priorytetowa – Społeczeństwo informacyjne. Zgodnie z tą listą projekt ma zostać dofinansowany w 75% z środków funduszy strukturalnych UE. Wartość kosztorysowa zadania przyjęta została na kwotę 48.681.251,70 zł.

Obok Gminy Łódź partnerami w realizacji Projektu są:

  • Gmina Andrespol
  • Miasto  Konstatntynów Łódzki,
  • Gmina Nowosolna,
  • Gmina Koluszki,
  • Miasto Zgierz,
  • Miasto Gmina Stryków.

źródło: lsi.net.pl


UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj