Narodowy Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego „System Zielonych Inwestycji (GIS)” planuje przeznaczyć około 300 mln zł na dofinansowanie przedsięwzięć poprawiających efektywność wykorzystania energii przez budynki użyteczności publicznej w ramach konkursów „Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej”.

Dofinansowanie może zostać udzielone w formie dotacji w wysokości do 30% kosztów kwalifikowanych oraz w formie pożyczki w wysokości do 60% kosztów kwalifikowanych (w zależności od formy prawnej wnioskodawcy, udział dofinansowania w formie dotacji może zostać zmieniony). W ramach programu dofinansowane mogą zostać przedsięwzięcia których minimalny koszt całkowity wynosi 2 mln zł, a w projekcie grupowym łączny koszt całkowity wynikający z umowy o dofinansowanie musi być wyższy niż 5 mln zł.

Z programu mogą skorzystać nie tylko jednostki samorządu terytorialnego i ich związki ale także organizacje pozarządowe, szkoły wyższe, instytuty naukowo-badawcze, publiczne i niepubliczne ZOZ-y, ochotnicze straże pożarne oraz kościoły i związki wyznaniowe. W jego ramach dofinansowywane będzie m. in. ocieplenie obiektu, wymiana okien i drzwi, wymiana systemów grzewczych, wymiana systemów wentylacji i klimatyzacji, wymiana oświetlenia wewnetrznego na energooszczędne oraz instalacja kolektorów słonecznych lub pomp ciepła w budynkach użyteczności publicznej, domach opieki, dziecka i studenckich oraz klasztorach i internatach.

Zarząd NFOŚiGW planuje również ogłoszenie odrębnych konkursów dla Państwowych Jednostek Budżetowych oraz jednostek gospodarki budżetowej, Polskiej Akademii Nauk i Państwowych Instytucji Kultury.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie www.nfosigw.gov.pl 


UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj