Za kilka tygodni ruszy budowa kanalizacji sanitarnej w gdańskiej dzielnicy Kiełpino-Górne.
Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o podpisała 11 września 2007 r. z wykonawcą robót kontrakt na realizację tej inwestycji. Jest to jedno z wielu zadań realizowanych w ramach Gdańskiego projektu wodno-ściekowego, na który inwestor otrzymał w 2005 dofinansowanie z Funduszu Spójności.

Unia Europejska pokryje 75 proc. kosztów największego w województwie pomorskim przedsięwzięcia, którego wartość przekracza 121 mln euro. Kompleksowe porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej obejmuje m.in. budowę i modernizację sieci kanalizacyjnej na terenie Gdańska, w tym również w dzielnicy Kiełpino-Górne. Zadanie to ujęte jest w jednym z 15 kontraktów na roboty budowlane.

Zakres prac określony w umowie z Przedsiębiorstwem Robót Inżynieryjnych „CENTRUM” przewiduje wybudowanie i przekazanie do eksploatacji ok. 5 km kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Goplańskiej, Kolbudzkiej i Somińskiej wraz z kolektorami, przewodami tłocznymi, pompowniami ścieków i przyłączami. Wartość kontraktu wynosi 1.873.074,77 EUR brutto.

Podpisana umowa przewiduje 18 miesięczny termin na wybudowanie pięciokilometrowego odcinka kanalizacji sanitarnej w Kiełpinie Górnym. Realizacja inwestycji pozwoli na likwidację, z reguły nieszczelnych szamb, z których nieczystości przenikają do wód gruntowych. Poprawi się stan środowiska w otoczonej lasem dzielnicy, która 34 lata temu została włączona do Gdańska, oraz standard życia mieszkających tam osób.źródło: giwk.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj