Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie stwierdził nieważność uchwały szczecińskich radnych w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Rozstrzygnięcie zapadło na skutek skargi Prokuratora Okręgowego w Szczecinie. Sąd podzielił stanowisko prokuratora uznając, iż zaniechanie ustalenia – wbrew art. 6 ust. 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – niższej stawki opłaty w przypadku gdy odpady komunalne są zbierane i przekazywane przez właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Miasto Szczecin w sposób selektywny stanowi rażące naruszenie prawa.

Za obarczone podobnym błędem Sąd uznał również zróżnicowanie górnej stawki opłaty z zastosowaniem kryterium nieznanego ustawie oraz nieuwzględnienie w niej podatku VAT.

Wyrok jest nieprawomocny. W przypadku uprawomocnienia się orzeczenia wywoła ono skutki od daty uchwalenia wspomnianego aktu (26 kwietnia 2007 r.).

Jednocześnie sąd orzekł, że do czasu uprawomocnienia się wyroku uchwała nie może być wykonywana.

źródło: szczecin.po.gov.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj