Sektor energetyczny stoi dziś przed ogromnym wyzwaniem inwestycyjnym związanym m.in. z potrzebą integracji rosnącej liczby źródeł rozproszonych OZE, koniecznością zwiększenia elastyczności systemu elektroenergetycznego oraz automatyzacją procesów – ocenia prezes URE Rafał Gawin.

Urząd Regulacji Energetyki podsumował miniony rok oraz wskazał na wyzwania, jakie stoją przed systemem elektro-energetycznym w Polsce. Prezes Urzędu Rafał Gawin zwrócił uwagę, że jednym z wyzwań dla sektora będą inwestycje związane z integracją rozproszonych odnawialnych źródeł energii.

– Sektor energetyki sieciowej stoi dziś przed ogromnym wyzwaniem inwestycyjnym związanym z potrzebą integracji rosnącej liczby źródeł rozproszonych, koniecznością zwiększenia elastyczności systemu elektroenergetycznego, poprawą funkcjonalności w zakresie sterowania i zarządzania siecią oraz automatyzacją procesów – wskazał R. Gawin.

URE przypomniało, że dotychczasowa działalność OSD (operatorów systemów dystrybucyjnych) była skoncentrowana głównie na zapewnieniu niezawodności dostaw energii, czyli przede wszystkim na aspektach technicznych. Prawo unijne stwarza jednak nowe otoczenie regulacyjne, które powoduje, że konsumenci oraz prosumenci, czyli klienci OSD, stawiani są w centrum.

Urząd zaznaczył, że że rozwój energetyki rozproszonej, w tym prosumenckiej, całkowicie zmienia charakter sektora dystrybucji. W takim układzie OSD stają się animatorami rynku i to od ich sprawności w dużej mierze zależeć będzie funkcjonowanie rynku. Dotyczy to również nowych podmiotów, takich jak np. obywatelskie społeczności energetyczne czy agregatorzy oferujący usługi DSR (demand side response) polegające na redukcji zużycia energii elektrycznej przez odbiorców.

– Spółki dystrybucyjne powinny wspierać rozwój wspólnot i klastrów, ponieważ tylko dobrze zarządzana energetyka obywatelska będzie mogła stanowić wsparcie dla krajowego systemu elektroenergetycznego. To niewątpliwie duże wyzwanie dla sektora – zarówno pod względem technicznym, inwestycyjnym, jak i organizacyjnym. Dlatego konieczne jest stworzenie rozwiązań systemowych, które zapewnią, że przyłączanie źródeł do sieci i wprowadzanie energii nie będzie ograniczone barierami technicznymi czy handlowymi – uważa prezes Gawin.

Rewolucyjne zmiany

Urząd dodał, że energetyka zmienia się w sposób rewolucyjny. Pojawiają się nowe technologie, innowacyjne usługi oraz przedsiębiorstwa je świadczące. Rozwija się również energetyka obywatelska.

Według URE, integracja rynku powinna uwzględniać wytwórców energii odnawialnej, dostawców nowych usług energetycznych, magazynowanie energii i jej elastyczny odbiór. Coraz większą rolę odgrywać też będą usługi elastyczności, które we właściwy sposób zaprojektowane pozwolą zarówno zarówno konsumentom, jak i nowym uczestnikom rynku (w tym m.in. fleksumentom, agregatorom) udział w transformacji energetycznej.

– Digitalizacja sektora, umożliwiając świadczenie usług elastyczności na rzecz operatorów, stworzy warunki zarówno dla wytwórców, jak i odbiorców do aktywnego zaangażowania w rynek w nowej roli fleksumentów, czyli podmiotów, które nie tylko produkują energię na własne potrzeby, ale też dają systemowi energetycznemu dodatkową wartość – ocenił Gawin.

Zdaniem prezesa URE, wykorzystanie nowych technologii, innowacyjnych przedsiębiorstw świadczących usługi energetyczne powinno doprowadzić do lepszego zarządzania energią, co w konsekwencji przyniesie oszczędności i zmniejszy ogólne zużycie energii.

– Właśnie dlatego bardzo dużą rolę będą tu odgrywały usługi elastyczności, które zaprojektowane we właściwy sposób umożliwią konsumentom, nowym uczestnikom rynku udział w transformacji energetycznej. Konieczne jest zatem utworzenie takiego modelu rynku, który umożliwi funkcjonowanie nowych podmiotów przy jednoczesnym zapewnieniu stabilnego działania sieci dystrybucyjnej i przesyłowej – podsumował R. Gawin.

Czytaj więcej

Skomentuj