Czy to możliwe, by z odpadów zielonych (liści, trawy, drobnych gałęzi) i odpadów biodegradowalnych (resztek żywności, obierek z owoców i warzyw, skorupek jaj czy fusów po kawie i herbacie) produkowana była energia elektryczna, cieplna oraz wysokiej jakości kompost? Jak najbardziej!

Mieszkańcy aglomeracji poznańskiej przekazują swoje odpady do najnowocześniejszej w tej części Europy instalacji do odzysku odpadów biodegradowalnych. Obiekt zlokalizowany jest na północnych obrzeżach Poznania, w bezpośrednim sąsiedztwie składowiska odpadów komunalnych w Suchym Lesie. Biokompostownia – obok instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych – stanowi kluczowy element systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Regionie II na terenie województwa wielkopolskiego. Umożliwia efektywne przetwarzanie zbieranych selektywnie odpadów biodegradowalnych pochodzących ze strumienia odpadów komunalnych.

Spełnić krajowe i unijne wymagania

Niebagatelny wpływ na utworzenie obiektu miały wymogi Unii Europejskiej. Konieczność realizacji infrastruktury do przetwarzania odpadów biodegradowalnych wynika z obowiązku selektywnego zbierania tego typu odpadów i potrzeby efektywnego ich zagospodarowania, z wykorzystaniem energii zawartej w odpadach. Takie postępowanie z odpadami stanowi priorytet Unii Europejskiej, uwzględnia bowiem – określoną w dyrektywie 2008/98/WE – hierarchię postępowania z odpadami. Co więcej, Krajowy Plan Gospodarki Odpadami przewiduje konieczność zbiórki odpadów biodegradowalnych zarówno z gospodarstw domowych, jak i z obiektów zbiorowego żywienia. Ponadto, zgodnie z Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Wielkopolskiego, konieczne jest zapewnienie przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów oraz wytwarzanie z nich produktu o właściwościach nawozowych.

Instalacja rocznie przerabia około 30 tys. ton odpadów, w tym odpady zielone pochodzące z pielęgnacji terenów zielonych, ogrodów i parków oraz odpady biodegradowalne, czyli odpady spożywcze i kuchenne z gospodarstw domowych. Składa się z dwóch podstawowych segmentów technologicznych:

  1. instalacji fermentacji suchej odpadów zbieranych selektywnie, z segmentem energetycznego wykorzystania biogazu,
  2. instalacji kompostowania intensywnego w systemie zamkniętym odpadów powstałych po procesie fermentacji oraz odpadów zielonych zbieranych selektywnie, z późniejszym dojrzewaniem odpadów w pryzmach na placu pod wiatą.

Proces fermentacji i kompostowania odbywa się w zamkniętych, szczelnych komorach zlokalizowanych w hali. Ponadto hala technologiczna wyposażona jest w moduł oczyszczania powietrza zasysanego z wnętrza obiektu jako system wentylacji mechanicznej, ze skierowaniem powietrza na dwustopniowy proces jego oczyszczania. Po zakończonym procesie kompostowania gotowy produkt podlega dojrzewaniu, magazynowaniu i konfekcjonowaniu pod wiatą.

Energia i kompost z bioodpadów

Selektywnie zbierane przez mieszkańców aglomeracji poznańskiej odpady są przetwarzane w energię elektryczną i cieplną, wykorzystywaną na potrzeby własne obiektu, oraz kompost, który może być stosowany w naszych ogrodach, terenach zieleni lub przy uprawie roślin doniczkowych. Przetwarzanie selektywnie zebranych odpadów zielonych i biodegradowalnych z jednoczesnym pozyskaniem biogazu przede wszystkim pozwala zmniejszyć emisję metanu i innych gazów cieplarnianych. Unieszkodliwianie biogazu przez spalanie w agregatach prądotwórczych obniża emisję dwutlenku siarki i emisję tlenków azotu w porównaniu do spalania paliw kopalnych.

Funkcjonowanie instalacji do odzysku odpadów biodegradowalnych bezpośrednio wpływa na ograniczenie ilości tego rodzaju odpadów kierowanych do składowania, powstających na obszarze aglomeracji poznańskiej, co może w znacznym stopniu przyczynić się do poprawy stanu środowiska w tym regionie i dotrzymania standardów ochrony środowiska.