Weryfikacja technologii środowiskowych (Environmental Technology Verification – ETV) może stać się wsparciem dla wdrażania innowacyjnych rozwiązań poprawiających efektywność energetyczną oczyszczalni ścieków komunalnych. Jak to działa będzie można się dowiedzieć na bezpłatnych warsztatach i szkoleniach w trakcie Targów POL-ECO SYSTEM 2017 w Poznaniu.

Sektor wodno-ściekowy poszukuje coraz bardziej zaawansowanych i efektywnych energetycznie rozwiązań, aby jego infrastruktura techniczna wywierała jak najmniejszy wpływ na środowisko, a jednocześnie sprzyjała obniżeniu kosztów prowadzenia działalności. Obecnie poprawa efektywności energetycznej oczyszczalni ścieków to wyzwanie strategiczne. Dlatego korzystanie z innowacyjnych rozwiązań jest nieuniknione przy coraz większym nacisku na redukcję kosztów i stanowi dodatkowe wyzwanie dla tych przedsiębiorstw.

Program Pilotażowy Weryfikacji Technologii Środowiskowych (ETV) Unii Europejskiej

Firmy oferujące nowatorskie rozwiązania często borykają się z problem ograniczonego zaufania ze strony nabywców. Wdrażający preferują technologie konwencjonalne o potwierdzonym działaniu, choć sprawność tych rozwiązań jest gorsza niż technologii innowacyjnych. Powodem jest brak możliwości uzyskania wiarygodnego potwierdzenia zgodności działania innowacyjnej technologii z deklaracją dostawcy. Dotyczy to szczególnie tych rozwiązań, które przynoszą korzyści środowiskowe wykraczające poza obowiązujące normy lub których innowacyjności i skuteczności nie da się wykazać przy pomocy istniejących norm lub systemów certyfikacji.

Program Pilotażowy Weryfikacji Technologii Środowiskowych (ETV) Unii Europejskiej to nowe narzędzie wspierające wdrażanie innowacyjnych technologii środowiskowych. Weryfikacja polega na uwiarygodnieniu w sposób niezależny i bezstronny sprawności technicznej i funkcjonalnej technologii deklarowanej przez dostawcę oraz efektu środowiskowego uzyskiwanego dzięki jej wdrożeniu. Podstawą do weryfikacji są rzetelne dane z badań, spełniające wysokie wymagania jakościowe. W odróżnieniu od systemów certyfikacji wyrobów, w weryfikacji ETV, producent sam określa parametry odzwierciedlające sprawność technologii, biorąc pod uwagę potrzeby potencjalnych nabywców i cechy rozwiązania, stanowiące o jego przewadze konkurencyjnej.

ETV4Water – przede wszystkim zbudować świadomość

Weryfikacja innowacyjnych technologii środowiskowych nie jest jeszcze obowiązującą regułą postępowania ani w Polsce, ani też na świecie. Norwegia ma bogate doświadczenia zarówno w zakresie poprawy efektywności energetycznej oczyszczalni ścieków, jak i we wdrażaniu innowacji w sektorze publicznym. Była także jednym z prekursorów ETV w Unii Europejskiej. Z kolei Polska, dzięki udziałowi w Programie Pilotażowym ETV Unii Europejskiej, przygotowała zaplecze umożliwiające weryfikowanie technologii dla gospodarki wodno-ściekowej dla firm polskich i zagranicznych.

Jednostka Weryfikująca Technologie Środowiskowe działająca w Instytucie Ekologii Terenów Uprzemysłowionych (JWTŚ-IETU) jest inicjatorem polsko-norweskiego projektu „Upowszechnienie wykorzystania ETV w celu poprawy efektywności energetycznej sektora wodno-ściekowego” – ETV4Water. Projekt jest realizowany we współpracy z AQUATEAM COWI – niezależną, norweską firmą konsultingową oraz Gdańską Fundacją Wody.

Celem jest promocja weryfikacji technologii środowiskowych (Environmental Technology Verification – ETV) jako narzędzia wspomagającego wdrażanie innowacyjnych rozwiązań poprawiających efektywność energetyczną oczyszczalni ścieków komunalnych.

Zarówno dostawcom, jak i nabywcom innowacyjnych rozwiązań dla oczyszczalni ścieków komunalnych chcemy uświadomić potrzebę weryfikacji technologii środowiskowych i korzyści z tego płynące – podkreśla Izabela Ratman-Kłosińska, koordynatorka projektu ETV4Water. – Przedsiębiorców z Polski i Norwegii planujących transfer technologii na rynki Unii Europejskiej i światowe chcemy zachęcić, a przede wszystkim pokazać im, jak wykorzystać ETV do budowania przewagi konkurencyjnej firmy oraz tworzenia wiarygodnej oferty inwestycyjnej. Natomiast inwestorów, szczególnie z sektora publicznego, będziemy namawiać do wykorzystania ETV w procedurze zamówień publicznych, jako narzędzia ograniczania ryzyka technologicznego i inwestycyjnego przy doborze i wdrażaniu innowacyjnych technologii.

Współpraca z polskimi i norweskimi inwestorami w zakresie wykorzystania ETV przy zakupie innowacji pozwoli na upowszechnienie ETV w praktyce rynkowej. Przyczyni się także do budowania świadomości nabywców, jakie korzyści daje ETV przy podejmowaniu decyzji o wyborze technologii najlepiej odpowiadającej ich potrzebom.

Postawić na innowacje

Wysoka energochłonność przedsiębiorstw przekłada się na konieczność optymalizacji procesów technologicznych, a także na poszukiwanie alternatywnych źródeł energii, dzięki którym można zaoszczędzić na zakupie energii z sieci dystrybucji. Biorąc pod uwagę fakt, że koszt energii elektrycznej jest podstawowym kosztem kształtującym cenę dostarczania wody i odbioru ścieków warto dołożyć wszelkich starań, żeby energia elektryczna była możliwie tania i optymalnie zużywana.

Norwegia to kraj, który podchodzi do środowiska ze szczególną dbałością. Norweskie rozwiązania dla gospodarki wodno-ściekowej są zgodne ze zrównoważonym zarządzaniem zasobami naturalnymi, w tym energią.

Korzystając z doświadczeń norweskich, w ramach ETV4Water chcemy wskazać operatorom i projektantom oczyszczalni ścieków komunalnych jakie są możliwości wprowadzania odpowiednich usprawnień technologicznych dla poprawy efektywności energetycznej oczyszczalni oraz ustalić jakie jest rzeczywiste zapotrzebowanie na wdrażanie innowacyjnych technologii w tym zakresie – wyjaśnia Ratman-Kłosińska.

Wspólnie budujemy jakość

Myślenie i działanie oparte na sieci współpracy są obecnie kluczowe, dlatego w ETV4Water budowana jest polsko-norweska sieć współpracy na rzecz ETV. Będzie ona skupiała m.in. jednostki naukowe, centra badań i rozwoju innowacyjnych technologii oraz laboratoria analityczne świadczące usługi dotyczące badań i analiz związanych z innowacyjnymi technologiami wodno-ściekowymi. W Polsce rolę centralnego ośrodka sieci pełnić będzie JWTŚ-IETU, w Norwegii – Aquateam COWI. Sieć ta zapewni zaplecze do prowadzenia weryfikacji sprawności innowacyjnych technologii dla gospodarki wodno-ściekowej dla firm z Polski i Norwegii. Zapewni także zaplecze do wspólnych badań, testowania technologii i uzyskiwania danych z badań spełniających wymagania ETV.

Polsko-Norweska platforma współpracy w zakresie ETV w sektorze wodno-ściekowym będzie również wspomagać wspólne projekty dotyczące badań, rozwoju i wdrażania innowacji w tym sektorze w kolejnej perspektywie Funduszy Norweskich, dając wsparcie dla skutecznej komercjalizacji wypracowanych rozwiązań.

ETV4Water zaprasza na szkolenia i warsztaty

W ramach projektu, w trakcie Targów POL-ECO SYSTEM 2017 w Poznaniu w dniach 17 i 18 października br., odbędą się dwa warsztaty i szkolenie.

 

17 października, godz. 9:00 – 11:00

Śniadanie z ETV dla dostawców innowacyjnych technologii dla sektora wodno-ściekowego

Temat: Jak uzyskać europejskie świadectwo weryfikacji ETV dla innowacyjnej, efektywnej energetycznie technologii dla gospodarki ściekowej

Zaproszenie, program, formularz zgłoszenia do pobrania ze strony www.etv.ietu.pl/o-projekcie-etv4water/

 

17 października, godz. 12:00 – 14:30

Lunch z ETV dla nabywców tych technologii, szczególnie z sektora publicznego

Temat: Jak skutecznie i bez ryzyka wdrażać innowacje dla poprawy efektywności energetycznej oczyszczalni dzięki ETV

Zaproszenie, program, formularz zgłoszenia do pobrania ze strony www.etv.ietu.pl/o-projekcie-etv4water/

 

18 października, godz. 9:00 – 11:00

Szkolenie specjalistyczne dla przedstawicieli instytutów badawczych, uczelni, centrów badań i rozwoju innowacyjnych technologii oraz laboratoriów analitycznych świadczących usługi dla gospodarki wodno-ściekowej

Temat: Świadczenie usług badawczych i analitycznych na potrzeby weryfikacji innowacyjnych technologii środowiskowych dla sektora wodno-ściekowego w ramach Programu ETV UE.

Szkolenie jest dedykowane wszystkim zainteresowanym podjęciem współpracy, w ramach polsko-norweskiej sieci na rzecz ETV dla gospodarki wodno-ściekowej, w charakterze jednostki oferującej testowanie i analizy niezbędne do potwierdzenia sprawności technicznej i funkcjonalnej technologii wodno-ściekowych.

Zaproszenie, program, formularz zgłoszenia do pobrania ze strony www.etv.ietu.pl/o-projekcie-etv4water/