ARTYKUŁ PROMOCYJNY. Zgodnie z unijną i krajową polityką energetyczno-klimatyczną, niezwykle istotną sprawą jest ochrona powietrza przed zanieczyszczeniami substancjami pyłowymi oraz gazowymi.

Zasadniczą masę zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery stanowią zanieczyszczenia powstające w trakcie wszelkiego typu procesów spalania. Ograniczenie zużycia energii oraz stopniowe zwiększanie udziału energii pochodzącej z odnawialnych źródeł energii (OZE) pozytywnie wpływa na jakość powietrza.

Nowym i ważnym elementem rozwoju OZE w kraju jest energetyka prosumencka. Na podstawie tegorocznych badań Instytutu Energetyki Odnawialnej nt. postaw społecznych Polaków wobec mikroinstalacji i energetyki obywatelskiej, można stwierdzić, że co trzecie gospodarstwo domowe jest zainteresowane wykorzystaniem OZE w budynkach mieszkalnych, a 14% deklaruje zakup instalacji w okresie najbliższych dwóch lat. Tempo rozwoju energetyki prosumenckiej w dużej mierze uzależnione będzie od intensywności wsparcia w obszarach prawnym, inwestycyjnym i edukacyjnym.

W ustawie o OZE, która obowiązuje od 4 maja br. wprowadzono regulacje mające na celu wsparcie energetyki prosumenckiej. Prosument dostanie 15-letnią gwarancję odkupu energii, a od 1 stycznia 2016 r. obowiązywać będą taryfy gwarantowane. Ceny odkupu energii będą zależeć od mocy mikroinstalacji oraz technologii wytwarzania.

Wsparcie ze środków krajowych w obszarze inwestycyjnym oferuje Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu pn. „Prosument”. Celem tego przedsięwzięcia jest ograniczenie lub uniknięcie emisji CO2 w wyniku zwiększenia produkcji energii z odnawialnych źródeł. Program przewiduje finansowane mikroinstalacji do produkcji energii elektrycznej lub ciepła i energii elektrycznej, wykorzystujące:

  • systemy fotowoltaiczne, małe elektrownie wiatrowe oraz układy mikrokogeneracyjne (w tym mikrobiogazownie) o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40 kWe,
  • źródła ciepła opalane biomasą, pompy ciepła oraz kolektory słoneczne o zainstalowanej mocy cieplnej do 300 kWt.

Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w partnerstwie z CASE-Doradcy wspiera działania edukacyjne w obszarze energetyki prosumenckiej w ramach projektu pn. „Energetyka rozproszona gwarantem bezpieczeństwa energetycznego na terenach nisko zurbanizowanych”. Celem projektu jest aktywna edukacja w zakresie energetyki prosumenckiej. W ramach projektu prowadzone są m.in. szkolenia i warsztaty, na których omawia się zagadnienia związane z optymalnym doborem instalacji prosumenckich pod względem technicznym, ekonomicznym i ekologicznym. Dodatkowe informacje o pozostałych działaniach realizowanych w ramach projektu można znaleźć pod adresem: www.oze.mikroinstalacje.edu.pl.

Niniejszy materiał został opublikowany dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłącznie Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania

dr inż. Jarosław Osiak, WSEiZ, CASE-Doradcy
dr Andrzej Cylwik, CASE-Doradcy