Zakład Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Adamkach k. Radzynia Podlaskiego Sp. z o.o. jest regionalną instalacją przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK) dla Regionu Północno-Zachodniego.

Ten, położony w województwie lubelskim, region zagospodarowuje odpady wytworzone przez około 180 tys. mieszkańców z 22 gmin.

W skład Zakładu wchodzą instalacje do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych, kompostownia odpadów ulegających biodegradacji pochodzących z selektywnej zbiórki, a także składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne. W ciągu roku przyjmowanych jest tam niecałe 30 tys. ton różnego rodzaju odpadów, w tym ok. 4,5-5 tys. ton odpadów ulegających biodegradacji.

Na początku 2017 r. rozpoczęto eksploatację nowo wybudowanej, nowoczesnej kompostowni o wydajności 9,7 tys. ton na rok, przystosowanej zarówno do stabilizacji tlenowej frakcji podsitowej powstającej przy mechanicznym przetwarzaniu zmieszanych odpadów komunalnych, jak i do kompostowania odpadów ulegających biodegradacji pochodzących z selektywnej zbiórki.

Obecnie instalacja jest w trakcie budowy hali sortowni odpadów komunalnych zebranych selektywnie wraz z zapleczem magazynowym i socjalno-administracyjnym oraz wiatą na odpady posegregowane. Wydajność nowej, w pełni zautomatyzowanej, linii sortowniczej jest przewidziana na 10 tys. ton rocznie. Pozwoli to z pewnością na jeszcze dokładniejsze odzyskiwanie surowców wtórnych o wysokiej jakości, ułatwiając tym samym osiąganie rosnących rokrocznie wymaganych poziomów odzysku.