ZUOK Spytkowo to najważniejszy element kompleksowego systemu gospodarki odpadami w regionie północno-wschodnim województwa warmińsko-mazurskiego. Ze względu na położenie Zakładu kluczową rolę w funkcjonowaniu instalacji odgrywa ochrona unikalnych walorów Mazur.

Realizowanie tego zadania przebiega na wielu płaszczyznach. Zakład posiada status regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych i obecnie obsługuje około 130 tys. mieszkańców z 12 gmin. Instalacja została przygotowana do obsługiwania nawet 150-tysięcznej populacji. Od momentu swojego powstania w 2013 r. Zakład realizuje zadania dotyczące gospodarki odpadami i ich utylizacji oraz prowadzi działania z zakresu zaangażowania społecznego i edukacji. – Cały czas udoskonalamy procesy zachodzące wewnątrz Zakładu, m.in. poprzez modernizacje linii sortowniczej, która bezpośrednio przekłada się na naszą wydajność – mówi Paweł Lachowicz, prezes Zarządu ZUOK Spytkowo.

Wdrażanie nowoczesnych rozwiązań przynosi wymierne efekty. W 2018 r. efektywność recyklingu wzrosła w instalacji aż o 15% w porównaniu do roku poprzedniego. – Chronimy Mazury, a jednocześnie służymy mieszkańcom, nie zapominając o działaniach informacyjnych i edukacyjnych. Zdajemy sobie sprawę, jak ważna jest segregacja u źródła. Tylko razem możemy osiągnąć sukces, dlatego działamy i zapraszamy do wspólnych projektów sąsiednie gminy – tłumaczy Stanisław Szepietowski, członek Rady Nadzorczej ZUOK-u.

Cele na przyszłość

Zakład chce się rozwijać, dlatego ubiega się o dofinansowanie projektów transgranicznych wraz z gminą Giżycko i rosyjskim partnerem – Administracją Okręgu Miejskiego Sowieck. Podmioty ubiegają się o dofinansowanie rozbudowy m.in. sieci kanalizacyjnej w gminie Giżycko oraz oczyszczalni ścieków w Spytkowie. Projekt został złożony w ramach naboru wniosków o dofinansowanie w Programie Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020. Program ten jest jednym z wielu programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej (EWT), a finansowany jest ze środków unijnych oraz z budżetu władz rosyjskich. Rozstrzygnięcie konkursu na programy transgraniczne nastąpi w kwietniu przyszłego roku.

Główna idea towarzysząca wszystkim aspektom działalności ZUOK-u zawiera się w haśle „Chronimy Mazury”. Zakład regularnie poddaje się kontrolom, których wyniki potwierdzają, że funkcjonowanie obiektu nie stwarza żadnych zagrożeń dla środowiska naturalnego. Stosowanie najnowocześniejszych technologii dostępnych w branży sprawia również, że najbliższe otoczenie nie odczuwa uciążliwości związanych z pracami prowadzonymi na terenie Zakładu, co jest kluczowe i zarazem nietypowe w branży gospodarki odpadami.

Edukacja i CSR

Zaangażowanie społeczne oraz edukacja to kluczowe elementy działalności ZUOK-u. Spółka organizuje cykliczne dni otwarte, prowadzi warsztaty i wizyty studyjne, bierze udział w festynach i eventach miejskich, a także prowadzi galerię, w której regularnie odbywają się wystawy prac z zakresu malarstwa, fotografii i rzeźby. ZUOK zainicjował i przeprowadził również już trzy edycje Mazurskiej Konferencji Ornitologicznej. Czwarta odsłona wydarzenia jest zaplanowana na kwiecień 2019 r. Obecność ptaków na składowisku ma również przełożenie na edukację najmłodszych: od czerwca 2017 r. przy ZUOK-u działa Młodzieżowa Grupa Badawcza Ptaków Wysypisk „Kania”, w której uczniowie szkoły podstawowej prowadzą systematyczne obserwacje i badania. Zgłębianie zagadnień związanych z ochroną przyrody i edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży na trwałe wpisały się w kalendarz wydarzeń odbywających się w Zakładzie.

Przedstawiciele Zakładu są obecni na wielu wydarzeniach związanych z branżą gospodarki odpadami, takich jak konferencja „Mechaniczno-biologiczne przetwarzanie odpadów”, zorganizowana przez Abrys. Nie tylko dzielą się swoim doświadczeniem i zdobywają wiedzę, ale również są doceniani za wdrażane działania: w Konkursie Puchar Recyklingu w 2016 r. spółka otrzymała wyróżnienie w kategorii „Zielona Bateria”, by w kolejnej edycji zdobyć nagrodę główną. W Konkursie ocenia są również inicjatywy, które przyczyniają się do popularyzacji idei recyklingu zużytych kartonów w lokalnych społecznościach i w 2017 r. za działalność w tym aspekcie ZUOK zdobył Puchar oraz nagrodę finansową. W roku bieżącym do ZUOK-u powędrowało natomiast wyróżnienie „Lidera Recyklingu” w kategorii opakowania.

Serdecznie zapraszamy partnerów do współpracy w zakresie zagospodarowania surowców wtórnych oraz dostawców specjalistycznych urządzeń i maszyn.

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Spytkowo Sp. z o.o.

Spytkowo 69, 11-500 Giżycko

tel.: +48 87/555-54-10, faks: +48 87/555-54-11

e-mail: biuro@zuokspytkowo.pl

www.zuokspytkowo.pl

www.facebook.com/zuokspytkowo