Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Koninie jako RIPOK Regionu VIII w Planie Gospodarki Odpadami dla województwa wielkopolskiego kompleksowo zagospodarowuje odpady komunalne subregionu konińskiego, obejmującego 36 miast i gmin.

Zakład dysponuje zespołem linii sortowniczych do plastiku, szkła i papieru, linią technologiczną kompostowania, zakładem termicznego przekształcania odpadów oraz składowiskiem odpadów z energetycznym odzyskiem metanu.

Od 2016 r. sortownia przyjmuje wyłącznie odpady zebrane selektywnie, które po „doczyszczeniu” przygotowuje do dalszego przetworzenia. Pozostałości kierowane są do termicznego unieszkodliwienia.

Kompostownia wyposażona jest w dwie instalacje do kompostowania odpadów kuchennych oraz odpadów ulegających biodegradacji: pryzmową (o wydajności 20 000 Mg/rok) i tunelową (w systemie CTI Q =13 000 Mg/).

Składowisko, wypełnione odpadami komunalnymi w 57%, jest źródłem biogazu odzyskiwanego w systemie studni odgazowujących i przetwarzanego na energię elektryczną w ilości około 2 tys. MWh rocznie. Obecnie przyjmuje wyłącznie odpady o kaloryczności poniżej 6 MJ/kg.

Zakład Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych, wybudowany w latach 2013-2015, w 50% współfinansowany przez Fundusz Spójności UE, jest instalacją wyposażoną w jedną linię, stanowiącą wyodrębniony zespół urządzeń służących do wytwarzania i wyprowadzania mocy, w której energia elektryczna i ciepło są uzyskiwane z odnawialnych źródeł energii. W wyniku pracy instalacji o nominalnej wydajności przetwarzania 12 Mg/h odpadów, dyspozycyjności 7800 h/rok, mocy elektrycznej 6,75 MWe i mocy cieplnej 15,5 MWth, wytwarzane jest ciepło, które zasila miejską sieć ciepłowniczą, a energia elektryczna trafia bezpośrednio do krajowej sieci elektrycznej. W procesie może powstać maksymalnie 25 000 Mg żużla i 5500Mg pyłów i popiołów, które skutecznie muszą być poddane procesom odzysku lub unieszkodliwiania.

262 tysiące ton unieszkodliwionych odpadów

MZGOK Sp. z o.o. posiada odpowiednie koncesje, dzięki czemu uzyskuje dodatkowe przychody z tytułu świadectw pochodzenia, tj. certyfikatów „zielonych” z OZE i czerwonych z kogeneracji. Od trzech lat ZTUOK funkcjonuje z pełną zdolnością produkcyjną i osiąga założone parametry. Zainteresowanie dostawców tą metodą przetwarzania odpadów jest duże, szczególnie dla odpadów resztkowych, o kodzie 19 12 12. W latach 2016, 2017 i 10 miesiącach 2018 r. 2018 unieszkodliwiono łącznie 262 272,84 Mg odpadów komunalnych i wyprodukowano 322 503 GJ energii cieplnej dla mieszkańców Konina oraz 112 260 MWh energii elektrycznej dostarczonej do sieci krajowej, osiągając w tym okresie przychody z tytułu dostaw energii cieplnej na poziomie 8,55 mln zł i sprzedaży energii elektrycznej w wysokości 17,7 mln zł.

W 2018 roku konińska spółka przystąpiła do realizacji kolejnych wieloletnich projektów: inwestycyjnego i edukacyjnego.

Inwestycja w fotowoltaikę

Klaster Zielona Energia, zawiązany 6 listopada 2018 r. przez spółki miejskie PWiK, MPEC, MZGOK i miasto Konin, uzyskał certyfikat pilotażowego klastra energii i wyróżnienie za pionierskie przedsięwzięcie w sektorze energetyki rozproszonej. MZGOK Sp. z o.o. w ramach Klastra przewiduje budowę instalacji fotowoltaicznej jako odnawialnego źródła energii oraz montaż paneli PV o łącznej powierzchni 6990 m2 na dachach obiektów należących do MZGOK Sp. z o.o. i instalacji do obróbki i odzysku biogazu z selektywnie zbieranych odpadów zielonych (bioodpadów) i odpadów kuchennych wraz z energetycznym wykorzystaniem pozyskanego biogazu.

Natomiast projekt edukacyjny dla gmin subregionu konińskiego na lata 2018-2020„Świat czysty jest piękniejszy”, obejmuje budowę ścieżek edukacyjnych w 28 lokalizacjach, doposażenie ośrodka edukacyjnego MZGOK, kampanię społeczną propagującą prawidłową gospodarkę odpadami oraz plenerowe przedsięwzięcia edukacyjne. Koszt projektu to 1,5 mln zł, lecz uzyskano dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w ramach WRPO.