Związek Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej powstał w roku 2004. Obecnie zrzesza pięć gmin, których celem jest wspólna, racjonalna gospodarka odpadami.

Głównym zadaniem Związku jest prowadzenie systemu gospodarki odpadami poprzez zintegrowany system odbioru odpadów komunalnych – zmieszanych i segregowanych. Systemem zostały objęte nieruchomości zamieszkałe i niezamieszkałe.

W latach 2012-2017 ZKG Ziemi Lubartowskiej realizował projekt pod nazwą „Budowa nowoczesnego systemu gospodarki odpadami, rekultywacja nieczynnych składowisk oraz usuwanie azbestu na terenie gmin należących do Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej”.

Program kosztował 55,4 mln zł, z czego część stanowiło dofinansowanie ze strony Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. W ramach projektu wybudowano Zakład Zagospodarowania Odpadów w Wólce Rokickiej – nowoczesną instalację, w której zastosowano innowacyjne i bezpieczne dla środowiska i ludzi technologie przetwarzania odpadów. Zrekultywowano też cztery składowiska odpadów oraz usunięto 3,6 tys. ton rakotwórczego azbestu. Częścią projektu była też budowa punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Nowodworze, Luszawie i Brzostówce.

Na terenie Związku w latach 2013-2017 obowiązywał selektywny system zbiórki odpadów z podziałem na odpady komunalne, frakcję suchą (papier, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metale), szkło, odpady biodegradowalne i popiół. Od 1 stycznia 2018 r. zaczął obowiązywać Wspólny System Segregacji Odpadów. Zgodnie z przyjętymi zasadami, odpady są segregowane do worków (w zabudowie jednorodzinnej) lub pojemników w odpowiednim kolorze (w zabudowie wielorodzinnej): zielony worek/pojemnik – szkło, niebieski worek/pojemnik – papier, żółty worek/pojemnik – metale i tworzywa sztuczne, brązowy worek – odpady bio (odpady warzywne i owocowe, gałęzie, trawa, trociny oraz kora drzew), czarny worek – popiół.

Także od początku 2018 r. na terenie ZKGZL przy ul. Nowodworskiej 14 w Lubartowie działa Punkt Drugie Życie, stworzony z myślą o mieszkańcach, którzy potrzebują różnych rzeczy, a nie chcą bądź nie mogą kupować nowych. Bezpłatnie przyjmowane są tam sprawne, nieuszkodzone przedmioty, czyste meble, a także sprawny, kompletny sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz rowery.