W związku z realizacją projektu pt. „Program kaskadowych szkoleń dla pracowników samorządów terytorialnych w zakresie projektowania i gospodarowania zielenią w miastach”, dofinansowanego z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego „Edukacja ekologiczna”, opracowana została seria pięciu monografii „Zieleń, woda, infrastruktura techniczna – bez granic”. Celem serii jest przybliżenie samorządowcom, przedstawicielom organizacji pozarządowych i mieszkańcom miast wyzwań wynikających ze zmian klimatu.

Szczególną uwagę poświęcono dobrym praktykom w zakresie rozwoju zielonej i błękitnej infrastruktury oraz opisaniu tej problematyki w szerszym ujęciu. W monografiach nawiązano do znaczenia usług ekosystemowych dla jakości życia mieszkańców i rozwoju gospodarczego miast, a także – odwołując się do psychologii – przybliżono powody, dla których wyzwania klimatyczne powinny być ważne dla każdego człowieka.

Pięć monografii

W skład serii wchodzą następujące tomy:

  • Tom I. „O znaczeniu zieleni w miastach”,
  • Tom II. „Kształtowanie zieleni w procesach rewitalizacji’,
  • Tom III. „Błękitna infrastruktura w procesach rewitalizacji”,
  • Tom IV. „Psychologiczne związki człowieka z naturą”,
  • Tom V. „Miasta wobec zmian klimatu”.

 

„O znaczeniu zieleni w miastach”, czyli pierwszy tom serii monografii „Zieleń, woda, infrastruktura techniczna – bez granic”, został opracowany przez szerokie grono autorów, które pracowało pod redakcją merytoryczną prof. Barbary Szulczewskiej oraz dr inż. Anny Stankowskiej.

Skrypt ten wychodzi naprzeciw oczekiwaniom władz samorządowych, urzędników i mieszkańców w zakresie zagospodarowania terenów zieleni, opracowania „zielonych” strategii, polityk i planów zagospodarowania przestrzennego. Celem jest odpowiedź na pytanie, dlaczego utrzymanie i rozwój szeroko rozumianych terenów pokrytych roślinnością w mieście jest dobrodziejstwem, i przedstawienie w formie kompaktowej aktualnych informacji na temat znaczenia przyrody w kształtowaniu środowiska miejskiego.

 

Związek współczesnego człowieka z przyrodą

Tematami przewodnimi tomu I są problematyka z zakresu psychologii środowiskowej, uwarunkowań klimatycznych i znaczenia roślinności dla poprawy warunków hydrologicznych w miastach, roli miejskich ekosystemów i bioróżnorodności oraz współczesne definicje, koncepcje i istotne dokumenty, opracowane na szczeblu międzynarodowym i krajowym, wskazujące główne kierunki działań w sferze zarządzania terenami zieleni. W świetle wybranych badań omówiono związek współczesnego człowieka z przyrodą i terapeutyczne znaczenie tej relacji oraz wpływ środowiska naturalnego na fizjologiczne i psychologiczne reakcje człowieka. Znajdziemy również odpowiedź na pytanie, jaką rolę odgrywa zieleń w kształtowaniu klimatu w skali miasta i osiedla oraz jakie zagrożenia niosą za sobą postępujące zmiany klimatyczne. Głównym wyzwaniem stojącym obecnie przed władzami miast jest umiejętne wykorzystanie korzyści przyrodniczych, społecznych i gospodarczych płynących z odpowiedzialnego zarządzania rozwojem terenów zieleni.
Mamy nadzieję, że seria monografii „Zieleń, woda, infrastruktura techniczna – bez granic” będzie źródłem wiedzy i inspiracji dla miast i mieszkańców. Tom I „O znaczeniu zieleni w miastach” jest dostępny na stronie projektu pod linkiem: https://ecomy.irmir.pl/1192-2/.

dr inż. Anna Stankowska, Instytut Rozwoju Miast i Regionów
Agnieszka Barszczewska-Woszczyk, Instytut Rozwoju Miast i Regionów


Niniejszy materiał został opublikowany dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłącznie Instytut Rozwoju Miast i Regionów.