1 / 3

ARTYKUŁ PROMOCYJNY. Już niebawem wszystkie odpady komunalne z Olsztyna i 36 okolicznych gmin przetwarzane będą w nowo powstałym Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych.

Wyzwanie budowy ZUOK-u w Olsztynie podjęte przez konsorcjum firm: Control Process, Kraków & Vauche, Sedan (Francja) z udziałem podwykonawców i dostawców z każdym dniem jest bliżej finału. Sama instalacja mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów ukierunkowana jest głównie na przerób zmieszanych odpadów komunalnych. Łączna przepustowość nominalna ZUOK-u wyniesie 119 500 Mg/rok.

Nowoczesność i zasady

W czerwcu na terenie ZUOK Olsztyn instalowano kolejne maszyny linii technologicznych, wyposażano biofiltr oraz kontynuowano prace wykończeniowe w budynkach. Wykonawcy skupili się przede wszystkim na zachowaniu jak najwyższych standardów, w tym jakościowych i technicznych oraz bezpieczeństwa. Innowacyjność zakładu polega na zastosowaniu nowatorskiej w warunkach polskich technologii, co wymagało modyfikacji rozwiązań dotychczas funkcjonujących w zakładach przerobu odpadów. W punkcie przyjmowania odpadów zmieszanych (PPO) największy nacisk położono na skrócenie czasu przebywania odpadów w tej strefie oraz zminimalizowanie niekorzystnego wpływu zgromadzonych odpadów świeżych na środowisko, przede wszystkim za sprawą odorów oraz zagrożenia sanitarnego. W jaki sposób? Rozładunek śmieciarek następuje jedynie wewnątrz hali, przy zamkniętych bramach. W celu ograniczenia rozprzestrzeniania się odorów zastosowano automatyczne bramy z kurtynami powietrznymi oraz wentylacją podciśnieniową hali, wymuszając kierunek przepływu powietrza z PPO do bloku biologicznego, gdzie zostanie ono wykorzystane do procesu biosuszenia.

W bloku biologicznego przetwarzania odpadów (SBP) zamontowano urządzenia oraz instalacje umożliwiające prowadzenie procesu autotermicznego suszenia biologicznego, tj. usuwania wilgoci z odpadów na skutek przemian biochemicznych w nich zachodzących, bez suszenia przy użyciu np. energii elektrycznej, czy ze spalania paliw kopalnych. Tę część ZUOK-u wyposażono w 14 zamkniętych komór żelbetowych z funkcją ujmowania powietrza suszącego do dalszego oczyszczania. Nietypowy jest sposób załadunku komór z użyciem ruchomych pomostów i systemu przenośników – to rozwiązanie w pełni automatyczne i niewymagające zaangażowania obsługi. Odmiennie niż w innych sortowniach procesowi biologicznemu poddawany będzie cały strumień odpadów przed sortowaniem, co ułatwi po wysuszeniu finalne rozdzielenie materiałów nadających się do produkcji paliwa i pozostałych, w tym materiałów do recyklingu i odzysku (metale, szkło i inne).

W części przeznaczonej do przetwarzania mechanicznego oraz produkcji paliwa (SMP) zastosowano szereg nowoczesnych rozwiązań polepszających jego jakość, np. przez wydzielenie z niego materiałów zawierających chlor – głównie tworzywa PCV traktowane jako frakcja surowcowa nadająca się do recyklingu. Segment ten umożliwia przygotowanie, rozdrobnienie w rozdrabniaczu wtórnym oraz konfekcjonowanie wyprodukowanego paliwa. Będzie ono prasowane i opakowywane w automatycznej owijarce.

Pilnujemy porządku

Powietrze, zanim trafi do atmosfery, przejdzie przez zespół urządzeń służących do jego oczyszczania. Filtry workowe przechwycą pył, a płuczka chemiczna umożliwi m.in. strącenie amoniaku. Wreszcie filtr biologiczny doprowadzi do rozkładu substancji złowonnych zawartych w powietrzu procesowym.

Linia sortowania odpadów z selektywnej zbiórki (SOO), o nominalnej wydajności 16 000 Mg/rok, została ukierunkowana na doczyszczanie surowców wtórnych, co umożliwi ich efektywny odzysk. Instalacja przerobu odpadów wielkogabarytowych i ZSEiE (DOW), o wydajności 2500 Mg/rok, pozwoli na demontaż gabarytów w celu odzyskania surowców, zagospodarowywanych potem na linii mechaniczno-biologicznej, oraz pozostałych części, przekazywanych do wyspecjalizowanych recyklerów. Wreszcie w instalacji przerobu odpadów budowlanych (IPOB), o wydajności 5000 Mg/rok, gruz budowlany przerabiany będzie na handlowe frakcje kruszyw betonowych i ceglanych. Odzyskiwane będą też surowce wtórne z pozostałych odpadów budowlanych.

Linie produkcyjne w ZUOK-u Olsztyn rozpoczną pracę już we wrześniu: – Na przełom września i października planujemy uroczyste otwarcie instalacji – zapowiada Katarzyna Ludwiszewska, specjalista ds. PR. – Wówczas już bezpośrednio będziemy mogli pochwalić się tym, czego dokonaliśmy dzięki  wkładowi finansowemu 37 Gmin i pomocy z Unii Europejskiej, Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 oraz z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. Zapraszamy serdecznie.

Więcej szczegółów dotyczących projektu we wrześniowym wydaniu „Przeglądu Komunalnego”.