Przedsięwzięcia z zakresu termomodernizacji w budynkach użyteczności publicznej mają szansę na finansowanie z zysków pochodzących z handlu jednostkami emisji AAU. Do tej pory z tego tytułu Polska zarobiła ponad 80 mln euro.

18 kwietnia minister środowiska prof. Andrzej Kraszewski zaakceptował listę rankingową przedsięwzięć wstępnie zakwalifikowanych do dofinansowania ze środków zgromadzonych na Rachunku klimatycznym. Są one realizowane w ramach programu priorytetowego pn. System zielonych inwestycji (GIS-Green Investment Scheme) Część 1 – Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej.

Celem programu jest ograniczenie lub uniknięcie emisji dwutlenku węgla poprzez dofinansowanie przedsięwzięć, które poprawiają efektywność wykorzystania energii przez budynki użyteczności publicznej.

Akceptacja listy rankingowej przez Ministra Środowiska nastąpiła po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Konsultacyjnej (wyrażonej w uchwale nr 6/2011 z 13 kwietnia 2011 r.).

Polska zredukowała emisje gazów cieplarnianych w porównaniu z rokiem 1988 (rok bazowy dla Polski zgodnie z Protokołem z Kioto) o 30 proc. wobec zobowiązań z Protokołu wynoszących 6 proc. W tym samym czasie  PKB w Polsce zwiększył się o 70 proc. Nadwyżka jednostek AAU jaką posiada Polska jest przede wszystkim wynikiem trudnej i kosztownej restrukturyzacji polskiej gospodarki przeprowadzonej po 1990 roku, ale także działań na rzecz środowiska.

Kraje uczestniczące w międzynarodowym handlu jednostkami przyznanej emisji gazów cieplarnianych (tzw. AAUs) wybierają strategiczne przedsięwzięcia finansowane w ramach Systemu Zielonych Inwestycji (GIS).

Umowy na sprzedaż AAU są zawierane na podstawie ustawy o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji. Zarobione w ten sposób przez Polskę pieniądze trafiają na wyodrębniony Rachunek klimatyczny obsługiwany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

źródło: mos.gov.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj