W tym tygodniu ruszą prace nad opracowaniem mapy akustycznej dla Torunia. 23 marca 2011 r. prezydent Michał Zaleski podpisał umowę na jej wykonanie z gdańską firmą SECTEC, która opracuje także specjalny program chroniący torunian przed decybelami.

Obowiązek sporządzenia mapy akustycznej nakłada na władze miast dyrektywa Unii Europejskiej oraz Ustawa Prawo ochrony środowiska. W myśl przepisów, aglomeracje miejskie w przedziale od 100 do 250 tysięcy mieszkańców zobowiązane są do opracowania takiej mapy do 30 czerwca 2012 roku oraz – na terenach, gdzie normy są przekroczone – do stworzenia programu ochrony środowiska przed hałasem. Program musi powstać  w ciągu roku od opracowania mapy.

W sierpniu 2010 r. prezydent Torunia powołał specjalny zespół dla stworzenia mapy. W jego skład weszli przedstawiciele Wydziału Środowiska i Zieleni, Gospodarki Komunalnej, Geodezji i Kartografii, Miejskiego Zarządu Dróg i Miejskiej Pracowni Urbanistycznej. Szefem został dyrektor Wydziału Środowiska i Zieleni, Szczepan Burak. Zespół przygotował dokumentację przetargową i będzie nadzorował prace nad mapą.

Przetarg ogłoszono pod koniec ubiegłego roku. Wygrała go firma SECTEC z Gdańska. Wykonanie mapy i programu kosztowało będzie prawie 700 tys. zł.

– To wielkie przedsięwzięcie. Do tej pory nieliczne miasta, które już coś takiego robiły,  osobno zlecały opracowanie mapy i osobno programu. My ogłosiliśmy przetarg na jednoczesne opracowanie obu tych elementów. Dzięki temu zaoszczędziliśmy mnóstwo pieniędzy. Mapa akustyczna będzie podstawowym źródłem danych wykorzystywanych do informowania społeczeństwa o zagrożeniach środowiska hałasem, opracowania danych dla państwowego monitoringu środowiska oraz tworzenia i aktualizacji programów ochrony środowiska przed nadmiarem decybeli – mówi dyrektor Burak. – Wspólnie z programem, będzie dobrym narzędziem walki z hałasem. Mapa będzie gotowa w czerwcu przyszłego roku, zaś program w czerwcu roku 2013.

– Nie jest to nasze pierwsze tego typu zadanie. Robiliśmy już podobne mapy. Liczymy na dobrą współpracę z miastem, z wydziałami magistratu, które będą nam dostarczać dane. Pierwsze dostaniemy jeszcze dzisiaj i praktycznie od jutra bierzemy się do pracy – zapewnił Andrzej Naguszewski, który sygnował umowę z ramienia firmy SECTEC.

Na mapie zaznaczone zostaną  przestrzenne rozkłady wskaźników hałasu dla pięciu źródeł: drogowego, kolejowego, tramwajowego, lotniczego i przemysłowego. Określone też będą mapy konfliktów oraz terenów zagrożonych hałasem i wyznaczone globalne miary oceny jakości środowiska akustycznego, np. liczba ludności narażonej na hałas o danym poziomie.

Mapa akustyczna składać się będzie z części – opisowej i części graficznej. Zgodnie z zapisami ustawy Prawo ochrony środowiska, część opisowa będzie zawierać w szczególności:

    * charakterystykę obszaru podlegającego ocenie,
    * identyfikację i charakterystykę źródeł hałasu,
    * uwarunkowania akustyczne wynikające z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
    * metody wykorzystane do dokonania oceny,
    * zestawienie wyników badań,
    * identyfikację terenów zagrożonych hałasem,
    * liczbę ludności zagrożonej hałasem,
    * analizę trendów zmian stanu akustycznego środowiska,
    * wnioski dotyczące działań w zakresie ochrony przed hałasem.

W części graficznej znajdą się:

    * mapy charakteryzujące hałas emitowany z poszczególnych źródeł,
    * mapa stanu akustycznego środowiska, z zaznaczeniem terenów, na których występuje przekroczenie dopuszczalnych poziomów hałasu, z odniesieniem do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
    * mapa terenów zagrożonych hałasem – terenów dla których przekroczone są poziomy hałasu w stopniu wymagającym podjęcia przedsięwzięć ochronnych w pierwszej kolejności.

źródło: torun.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj