Ministerstwo Środowiska rozpoczęło nabór wniosków o dofinansowanie ze środków Programu Pomocowego Ministerstwa Środowiska, Ochrony Przyrody i Bezpieczeństwa Reaktorów Atomowych, stanowiących pomoc ze strony Republiki Federalnej Niemiec. Dokumenty można składać do 31 marca br.

O dofinansowanie mogą się ubiegać beneficjenci należący do sektora publicznego, a także inni, zgodnie z przepisami prawa regulującymi pomoc publiczną. Pod uwagę będą brane projekty, które  mają bezpośrednie i mierzalne oddziaływanie na środowisko (m.in. wpływają na zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza i wody) lub polegają na prezentowaniu działań gospodarczych służących poprawie ochrony klimatu (m.in. zmniejszaniu emisji CO2, zastępowaniu kopalnych źródeł energii przez źródła odnawialne).

Szacunkowa wielkość pomocy wyniesie 30-75% kosztów kwalifikowanych. Dofinansowanie zostanie udzielone w formie dotacji do odsetek pożyczek udzielonych przez Bank KfW Bankengruppe lub w postaci dotacji bezzwrotnej.

Wnioski o dofinansowanie należy składać na specjalnych formularzach do 31 marca 2011 roku, na adres:
Departament Instrumentów Finansowych
Ministerstwo Środowiska
ul. Wawelska 52/54
00-922 Warszawa

Szczegółowe informacje na temat programu pomocowego oraz formularze znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Środowiska: http://www.mos.gov.pl/pomoc_niemiecka/

źródło: MŚ

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj