Ustalenie kryteriów ocen wariantów, które będą podstawą do opracowania wytycznych dla raportu oceny oddziaływania na środowisko. Wykonanie raportu ma zlecić inwestor – GDDKiA – to główne efekty zakończonego w poniedziałek trzeciego spotkania Okrągłego Stołu w sprawie Rospudy.

4 lutego odbyło się trzecie spotkanie Okrągłego Stołu w sprawie obwodnicy Augustowa. Obserwatorami byli m.in.: posłowie z Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz z Komisji Infrastruktury Sejmu RP, wojewoda podlaski, przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury oraz Ministerstwa Środowiska oraz przedstawiciel Komisji Europejskiej.

Po zapoznaniu się z opinią prawną eksperta – pana Jerzego Jendrośki, strony przyjęły do wiadomości fakt, że nie jest możliwe kontynuowanie budowy obwodnicy Augustowa w świetle wyroków wydanych w kwietniu i w grudniu 2007 r. przez Wojewódzki Sąd Administracyjny. W obecnym stanie prawnym istnieje konieczność przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia polegającego na budowie obwodnicy Augustowa na środowisko. Raport z oceny oddziaływania inwestycji na środowisko zostanie zlecony do wykonania przez inwestora – Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad.

Strony biorące udział w spotkaniu ustaliły kryteria ocen wybranych wariantów. Kryteria te są bardzo istotną sprawą dla dalszego procesowania w sprawie inwestycji, gdyż one wraz z wariantami obwodnic będą podstawą do opracowania wytycznych dla raportu oceny oddziaływania na środowisko.

Minister Infrastruktury Cezary Grabarczyk i Minister Środowiska prof. Maciej Nowicki, podziękowali uczestnikom Okrągłego Stołu za wysiłek, jaki włożyli oni w osiągnięcie porozumienia na tym etapie oraz za konstruktywną atmosferę rozmów. Zaproponowali, by strona samorządowa i organizacje pozarządowe wydelegowały po jednym przedstawicielu, który weźmie udział w pracach komisji przetargowej, jaką powoła GDDKiA w celu wyłonienia wykonawcy raportu.

Ministrowie wyrazili życzenie, by wykonawca raportu dokonał w pierwszej fazie studium analizy wariantów w sposób, pozwalający wskazać wariant obwodnicy, który będzie przedstawiony przez inwestora jako wariant przez niego proponowany, jak wymagają tego uregulowania prawne.

Sprawnie przeprowadzona procedura wyboru wykonawcy raportu umożliwi przedstawienie wyników tej części studium w czerwcu 2008 r. – przed ostatecznym zakończeniem opracowywania raportu oceny oddziaływania na środowisko. W tym terminie planuje się kolejne spotkanie plenarne Okrągłego Stołu.

źródło: Ministerstwo Środowiska

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj