Exposé nowego premiera zawierało plany rządu w zakresie ochrony środowiska.

Zanim rząd Donalda Tuska otrzymał od Sejmu wotum zaufania, nowy premier przedstawił w piątek program działania Rady Ministrów. Ponad trzygodzinne exposé premiera dotykało szeregu zagadnień, jego fragment dotyczył także kwestii ochrony środowiska:

„(…) I kolejna bardzo ważna dziedzina: ochrona środowiska. Ważna nie tylko z powodu ochrony zdrowia ludzkiego i różnorodności biologicznej, ale bardzo istotna dla gospodarki kraju. Około 7% wszystkich inwestycji dokonywanych w Polsce to inwestycje bezpośrednio związane z budową urządzeń służących ochronie środowiska.

W najbliższym czasie udział ten zwiększy się ze względu na wielomiliardową pomoc z funduszy Unii Europejskiej. Skuteczne wykorzystanie tych środków będzie jednym z priorytetów rządu. Dzięki temu nie tylko poprawi się stan środowiska, nastąpi także wzrost dochodu narodowego, powstaną tysiące nowych miejsc pracy.

Większość projektów dotyczy utylizacji odpadów, czy oczyszczalni ścieków, ale nie mniej istotne są przedsięwzięcia służące oszczędności energii i promocji źródeł odnawialnych.

W sprawie ochrony wód przyspieszymy realizację Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych. Szczególnie ważne są zobowiązania, jakie Polska podjęła w Traktacie Akcesyjnym z Unią Europejską.

Innym istotnym zagadnieniem jest jak najszybsze wdrożenie w Polsce europejskiej sieci terenów cennych przyrodniczo, NATURA 2000. Ten program, wbrew wielu zapowiedziom, wcale nie musi stwarzać konfliktów między zadaniami ochrony środowiska a gospodarczym rozwojem kraju.

Minister Ochrony Środowiska przeprowadzi sprawne negocjacje i zakończy spory z Komisją Europejską. Dokona szczegółowej analizy realizacji zobowiązań traktatowych i na jej podstawie podejmie odpowiednie działania, włącznie z ewentualnym renegocjowaniem zobowiązań Polski wobec Unii Europejskiej. Usprawni wykorzystanie źródeł i mechanizmów finansowania ochrony środowiska, podejmie działania na rzecz zwiększenia produkcji energii ze źródeł odnawialnych.

Zostanie też opracowana Strategia Gospodarki Wodnej, w której ważne są: ochrona zasobów wodnych, społeczno-gospodarcze wykorzystanie wód, ochrona przed powodzią i przeciwdziałanie skutkom suszy. I w tej dziedzinie potrzebne są pilne działania, które pozwolą na wykorzystanie pieniędzy unijnych.(…)”

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj