Przedsiębiorstwo Komunalne w Siemiatyczach rozwiązało umowę o dofinansowanie projektu w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko pn. „Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Siemiatycze”.

Jako powód tej decyzji wskazano na nierealność osiągnięcia określonego w umowie efektu ekologicznego mierzonego wzrostem liczby indywidualnych użytkowników sieci kanalizacji sanitarnej o 5229 osób. Jego zdaniem realizacja projektu w pełnym zakresie pozwoliłaby na przyłączenie do kanalizacji jedynie nieco ponad 3 tys. osób, a powstała rozbieżność wynika z nieaktualnych założeń zawartych w studium wykonalności bazującym na danych z 2009 roku. Ponadto beneficjent argumentował, że zadeklarowany na 30 czerwca 2015 r. termin zakończenia i rozliczenia inwestycji jest niemożliwy do spełnienia.

Umowę o dofinansowanie inwestycji pn. „Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Siemiatycze" podpisano 8 grudnia 2011 roku w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku. Projekt został wyłoniony w procedurze konkursowej, przeprowadzonej w ramach I priorytetu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Planowany całkowity koszt realizacji inwestycji określono na 64,3 mln zł, z czego dotacja z Funduszu Spójności miała wynieść prawie 28 mln zł. Korzystając z tych środków beneficjent zamierzał pobudować w Siemiatyczach 28,1 km kanalizacji sanitarnej oraz 9,7 km sieci wodociągowej, a także zmodernizować węzeł osadowy w oczyszczalni ścieków w zakresie likwidacji uciążliwości odorowych.

Przedsiębiorstwo Komunalne w Siemiatyczach nie otrzymało na realizację przedmiotowego projektu żadnych środków finansowych przewidzianych w umowie o dofinansowanie w ramach PO IiŚ. Formalne rozwiązanie umowy nastąpi po upływie 30-dniowego okresu wypowiedzenia.

źródło: wfosigw.bialystok.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj